MEMORIE VAN TOELICHTING (bewerkt)

Parlementaire behandeling:
- Kamerstukken II 2001-2002, 28 228, nr. 1-2 (koninklijke boodschap en voorstel van wet)
- Kamerstukken II 2001-2002, 28 228, nr. 3 (memorie van toelichting)
- Kamerstukken II 2001-2002, 28 228, nr. 4 (verslag)
- Kamerstukken II 2001-2002, 28 228, nr. 5 (nota n.a.v. het verslag)
- Handelingen II 2001-2002, blz. 4301
- Kamerstukken I 2001-2002, 28 228, nr. 298 (eindverslag)
- Handelingen I 2001-2002, blz. 1279-1280

 

 

 

WET van 18 april 2002, Stb. 2002, 241, tot wijziging van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten teneinde onduidelijkheid omtrent het rechtsgevolg van door indicatieorganen te stellen indicaties op te heffen, alsmede wijziging van de Ziekenfondswet teneinde enkele technische verbeteringen aan te brengen. Inwerkingtreding: 1 oktober 2002 (Stb. 2002, 357), zie artikel III.

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
     Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat er onduidelijkheid bestaat over het rechtsgevolg van de beoordeling door een indicatieorgaan als bedoeld in artikel 9a van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten en dat het wenselijk is die onduidelijkheid zo snel mogelijk weg te nemen, alsmede enige technische verbeteringen in de Ziekenfondswet aan te brengen;
     Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

 

 

Art. I.  [MvT]
De Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten wordt als volgt gewijzigd:
A. [MvT]
Artikel 9a komt als volgt te luiden:
Art. 9a.
-1. Burgemeester en wethouders voorzien erin dat in hun gemeente ten behoeve van de inwoners een onafhankelijk indicatieorgaan werkzaam is dat kosteloos besluit of een inwoner is aangewezen op één van de bij algemene maatregel van bestuur aangewezen vormen van zorg.
-2. Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur kunnen regels worden gesteld over de samenstelling en de werkwijze van het indicatieorgaan, alsmede over de geldigheidsduur van besluiten als bedoeld in het eerste lid.
-3. Een indicatieorgaan verricht geen andere dan bij of krachtens de wet opgedragen taken.
-4. Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur kunnen aan indicatieorganen werkzaamheden worden opgedragen die verband houden met de taken die bij de wet zijn opgedragen. Burgemeester en wethouders kunnen het indicatieorgaan advies vragen omtrent toekenning van voorzieningen waarbij de gezondheid of het maatschappelijk functioneren van een persoon

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.