MEMORIE VAN TOELICHTING (bewerkt)

Parlementaire behandeling:
- Kamerstukken II 2000-2001, 27 895, nr. 1-2 (koninklijke boodschap en voorstel van wet)
- Kamerstukken II 2000-2001, 27 895, nr. 3 (memorie van toelichting)
- Kamerstukken II 2001-2002, 27 895, nr. 4 (verslag)
- Kamerstukken II 2001-2002, 27 895, nr. 5 (nota n.a.v. het verslag)
- Kamerstukken II 2001-2002, 27 895, nr. 6 (motie-Stroeken en Santi)
- Kamerstukken II 2001-2002, 27 895, nr. 7 (motie-Santi en Stroeken)
- Handelingen II 2001-2002, blz. 2702-2708
- Handelingen II 2001-2002, blz. 2759
- Kamerstukken I 2001-2002, 27 895, nr. 244 (voorlopig verslag)
- Kamerstukken I 2001-2002, 27 895, nr. 244a (memorie van antwoord)
- Kamerstukken I 2001-2002, 27 895, nr. 244b (verslag)
- Kamerstukken I 2001-2002, 27 895, nr. 244c (nota n.a.v. het verslag)
- Kamerstukken I 2002-2003, 27 895, nr. 227 (brief Minister van SZW)
- Handelingen I 2001-2002, blz. 1724-1727

 

 

 

WET van 13 juli 2002, Stb. 2002, 395, tot wijziging van de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten, houdende een verbeterde formulering van de hardheidsclausule inzake de export van het recht op arbeidsongeschiktheidsuitkering naar het buitenland. Inwerkingtreding: 1 september 2002 (Stb. 2002, 448).

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
     Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten zodanig te wijzigen dat, indien er sprake is van een onbillijkheid van overwegende aard, het recht op arbeidsongeschiktheidsuitkering naar het buitenland geĆ«xporteerd kan worden;
     Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

 

 

Art. I. Wijziging Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten  [MvT]
Artikel 17, zevende lid, van de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten wordt vervangen door:

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.