Parlementaire behandeling:
Kamerstukken II 2000-2001, 2001-2002, 27 849.
Handelingen II 2001-2002, blz. 4690-4692, 4835, 4836.
Kamerstukken I 2001-2002, 27 849 (327, 327a, 327b, 327c).
Handelingen I 2001-2002, blz. 1733-1738.

 

 

WET van 13 juli 2002, Stb. 2002, 413, tot vaststelling van de Wet inzake het beheer van de financiƫn van het Rijk (Comptabiliteitswet 2001). Inwerkingtreding: 1 september 2002 (Stb. 2002, 414).

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Allen die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
     Alzo Wij in overweging genomen hebben dat het wenselijk is de Comptabiliteitswet te vervangen door nieuwe wettelijke bepalingen over het beheer van de financiĆ«n van het Rijk, mede ter uitvoering van de artikelen 78 en 105 van de Grondwet;
     Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze.

 

[Voor de socialezekerheidswetgeving relevante artikelen, red.]

 

 

HOOFDSTUK  IX

Overgangs- en slotbepalingen

 

Art. 103.
Artikel 31 van de Wet financiering volksverzekeringen wordt als volgt gewijzigd:
A.
In het tweede lid wordt de zinsnede "bedoeld in artikel 2 van de Comptabiliteitswet" vervangen door:

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.