MEMORIE VAN TOELICHTING (bewerkt)

Parlementaire behandeling:
- Kamerstukken II 2001-2002, 28 370, nr. 1-2 (koninklijke boodschap en voorstel van wet)
- Kamerstukken II 2001-2002, 28 370, nr. 3 (memorie van toelichting)
- Kamerstukken II 2001-2002, 28 370, nr. 4 (verslag)
- Kamerstukken II 2001-2002, 28 370, nr. 5 (nota n.a.v. het verslag)
- Handelingen II 2002-2003, blz. 309
- Kamerstukken I 2002-2003, 28 370, nr. 24 (eindverslag)
- Handelingen I 2002-2003, blz. 44

 

 

 

WET van 31 oktober 2002, Stb. 2002, 541, tot wijziging van de Beroepswet in verband met het openstellen van hoger beroep bij de Centrale Raad van Beroep tegen uitspraken omtrent besluiten van de Stichting Maror-gelden Overheid, de Stichting Joods Humanitair Fonds, de Stichting Rechtsherstel Sinti en Roma en de Stichting Het Gebaar. Inwerkingtreding: 13 november 2002.

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
     Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is dat de Centrale Raad van Beroep in hoogste instantie oordeelt over beroepen tegen besluiten van de Stichting Maror-gelden Overheid, de Stichting Joods Humanitair Fonds, de Stichting Rechtsherstel Sinti en Roma en de Stichting Het Gebaar;
     Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

 

 

Art. I.  [MvT]
De bijlage bij de Beroepswet wordt gewijzigd als volgt:
A. [MvT]
Aan onderdeel B wordt een onderdeel toegevoegd, luidende:
20. De reglementen van de Stichting Maror-gelden Overheid, de Stichting Joods Humanitair Fonds, de Stichting Rechtsherstel Sinti en Roma en de Stichting Het Gebaar.
B. [MvT]
De onderdelen C.24b tot en met C.24d worden vervangen door:

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.