Parlementaire behandeling:
Kamerstukken II 2001-2002, 2002-2003, 28 487.
Handelingen II 2002-2003, blz. 1647-1648, 1648-1649.
Kamerstukken I 2002-2003, 28 487 (68, 68a).
Handelingen I 2002-2003, zie vergadering d.d. 9 december 2002.

 

 

WET van 11 december 2002, Stb. 2002, 613, houdende wijziging van belastingwetten c.a. (vervolgwijzigingen in samenhang met de Belastingherziening 2001). Inwerkingtreding: 1 januari 2003, zie artikel XVII.

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
     Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is in de Wet inkomstenbelasting 2001, de Invoeringswet Wet inkomstenbelasting 2001, en enige daarmee samenhangende wetten, bijstellingen en technische verbeteringen aan te brengen;
     Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

 

[Voor de socialezekerheidswetgeving relevante artikelen, red.]

 

 

Art. X.
De Wet financiering volksverzekeringen wordt als volgt gewijzigd:
Artikel 15, vierde lid, vervalt.

 

Art. XV.
In de Wet van 16 november 2001 tot vaststelling van regels voor overgangs- en invoeringsrecht voor de totstandkoming van de Wet arbeid en zorg (Invoeringswet arbeid en zorg) (Stb. 2001, 568) vervalt

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.