MEMORIE VAN TOELICHTING (bewerkt)

Parlementaire behandeling:
- Kamerstukken II 2002-2003, 28 712, nr. 1-2 (koninklijke boodschap en voorstel van wet)
- Kamerstukken II 2002-2003, 28 712, nr. 3 (memorie van toelichting)
- Kamerstukken II 2002-2003, 28 712, nr. 4 (amendement-Vendrik)
- Kamerstukken II 2002-2003, 28 712, nr. 5 (nota van wijziging)
- Kamerstukken II 2002-2003, 28 712, nr. 6 (verslag)
- Kamerstukken II 2002-2003, 28 712, nr. 7 (verslag wetgevingsoverleg)
- Kamerstukken II 2002-2003, 28 712, nr. 8 (brief Staatssecretaris van Financiën)
- Handelingen II 2002-2003, blz. 2207-2208
- Kamerstukken I 2002-2003, 28 712, nr. 84 (gewijzigd voorstel van wet)
- Kamerstukken I 2002-2003, 28 712, nr. 84a (eindverslag)
- Handelingen I 2002-2003, blz. 315-334
- Handelingen I 2002-2003, blz. 341-359
- Handelingen I 2002-2003, blz. 360-377

 

 

 

WET van 12 december 2002, Stb. 2002, 616, houdende wijziging van het Belastingplan 2003 Deel I. Inwerkingtreding: 20 december 2002.

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
     Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het in verband met het akkoord met de sociale partners van 28 november 2002 wenselijk is het Belastingplan 2003 Deel I bij te stellen wat betreft het bedrag van de arbeidskorting en de maximale inleg per jaar van de spaarloonregeling;
     Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

 

 

Art. I.  [MvT]
Indien het bij koninklijke boodschap van 17 september 2002 ingediende voorstel van wet tot wijziging van enkele belastingwetten c.a. (Belastingplan 2003 Deel I) (Kamerstukken 28 607) tot wet wordt verheven, wordt die wet als volgt gewijzigd:
A. [MvT]
Artikel I, onderdeel V, wordt €|84,00 telkens vervangen door: €|114,00.
B. [MvT]
Artikel VI wordt als volgt gewijzigd:

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.