MEMORIE VAN TOELICHTING (bewerkt)

Parlementaire behandeling:
- Kamerstukken II 2001-2002, 28 159, nr. A (advies RvS en nader rapport)
- Kamerstukken II 2001-2002, 28 159, nr. 1-2 (koninklijke boodschap en voorstel van wet)
- Kamerstukken II 2001-2002, 28 159, nr. 3 (memorie van toelichting)
- Kamerstukken II 2001-2002, 28 159, nr. 4 (verslag)
- Kamerstukken II 2001-2002, 28 159, nr. 5 (nota n.a.v. het verslag)
- Kamerstukken II 2001-2002, 28 159, nr. 6 (amendement-Wilders)
- Kamerstukken II 2001-2002, 28 159, nr. 7 (motie-Smits en Schimmel)
- Kamerstukken II 2002-2003, 28 159, nr. 8 (brief Minister van SZW)
- Kamerstukken II 2002-2003, 28 159, nr. 9 (verslag algemeen overleg)
- Kamerstukken II 2002-2003, 28 159, nr. 10 (brief Minister van SZW)
- Kamerstukken II 2002-2003, 28 159, nr. 11 (verslag schriftelijk overleg)
- Kamerstukken II 2002-2003, 28 159, nr. 12 (verslag algemeen overleg)
- Kamerstukken II 2002-2003, 28 159, nr. 13 (brief Minister van SZW)
- Handelingen II 2001-2002, blz. 4438-4446
- Handelingen II 2001-2002, blz. 4492
- Kamerstukken I 2001-2002, 28 159, nr. 303 (gewijzigd voorstel van wet)
- Kamerstukken I 2001-2002, 28 159, nr. 303a (voorlopig verslag)
- Kamerstukken I 2001-2002, 28 159, nr. 303b (memorie van antwoord)
- Kamerstukken I 2002-2003, 28 159, nr. 25 (nader voorlopig verslag)
- Kamerstukken I 2002-2003, 28 159, nr. 25a (nadere memorie van antwoord)
- Kamerstukken I 2002-2003, 28 159, nr. 25b (eindverslag)
- Kamerstukken I 2002-2003, 28 159, nr. 25c (brief Minister van SZW)
- Kamerstukken I 2005-2006, 28 159, nr. A (brief Minister van SZW)
- Handelingen I 2002-2003, blz. 377-389

 

 

 

WET van 12 december 2002, Stb. 2002, 647, houdende regels betreffende openbaarmaking van gegevens per werkgever met betrekking tot verkrijging van rechten op WAO-uitkeringen door werknemers (Wet instroomcijfers WAO). Inwerkingtreding: 1 april 2003 (Stb. 2003, 124).

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
     Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is gegevens omtrent de verkrijging van rechten op arbeidsongeschiktheidsuitkeringen op grond van de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering per werkgever bekend te maken;
     Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

 

 

Art. I. Instroomcijfers  [MvT]
In hoofdstuk V van de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering wordt na artikel 80 een artikel ingevoegd, luidende:
Art. 80a.

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.