MEMORIE VAN TOELICHTING (bewerkt)

Parlementaire behandeling:
- Kamerstukken II 2001-2002, 28 430, nr. 1-2 (koninklijke boodschap en voorstel van wet)
- Kamerstukken II 2001-2002, 28 430, nr. 3 (memorie van toelichting)
- Kamerstukken II 2001-2002, 28 430, nr. 4 (brief Staatssecretaris van SZW)
- Kamerstukken II 2001-2002, 28 430, nr. 5 (verslag)
- Kamerstukken II 2001-2002, 28 430, nr. 6 (nota n.a.v. het verslag)
- Kamerstukken II 2001-2002, 28 430, nr. 7 (nota van wijziging)
- Kamerstukken II 2002-2003, 28 430, nr. 8 (verslag schriftelijk overleg)
- Handelingen II 2001-2002, blz. 5444
- Kamerstukken I 2001-2002, 28 430, nr. 406 (gewijzigd voorstel van wet)
- Kamerstukken I 2002-2003, 28 430, nr. 18 (voorlopig verslag)
- Kamerstukken I 2002-2003, 28 430, nr. 18a (memorie van antwoord)
- Kamerstukken I 2002-2003, 28 430, nr. 18b (eindverslag)
- Kamerstukken I 2003-2004, 28 430, A (brief Staatssecretaris van SZW)
- Kamerstukken I 2003-2004, 28 430, B (verslag schriftelijk overleg)
- Handelingen I 2002-2003, blz. 389-394

 

 

 

WET van 12 december 2002, Stb. 2003, 40, tot wijziging van de Algemene Ouderdomswet inzake het buiten toepassing laten van de korting op het ouderdomspensioen voor vrouwen die in de periode van 1 januari 1957 tot 1 april 1985 gehuwd waren met personen die niet verzekerd waren voor de Algemene Ouderdomswet. Inwerkingtreding: 1 mei 2003.

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
     Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is de korting ongedaan te maken op het ouderdomspensioen van vrouwen die in de periode van 1 januari 1957 tot 1 april 1985 in Nederland woonden, maar niet verzekerd waren op grond van de Algemene Ouderdomswet, omdat ze gehuwd waren met personen die niet verzekerd waren;
     Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

 

 

Art. I. Wijziging van de Algemene Ouderdomswet  [MvT]
Na artikel 13 van de Algemene Ouderdomswet wordt een artikel ingevoegd, luidende:
Art. 13a.
-1. Artikel 13, eerste lid, onderdeel a, is niet van toepassing op

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.