Parlementaire behandeling:
Kamerstukken II 2001-2002, 2002-2003, 28 243.
Handelingen II 2001-2002, blz. 5316-5335, 5448-5449.
Kamerstukken I 2001-2002, 28 243 (409); 2002-2003, 28 243 (34; 34a, 34b, 34c, 34d).
Handelingen I 2002-2003, zie vergadering d.d. 28 januari 2003.

 

 

WET van 6 februari 2003, Stb. 2003, 56, houdende aanpassing van enkele wetten in verband met de inwerkingtreding van de Wet dualisering gemeentebestuur [Aanpassingswet Wet dualisering gemeentebestuur, red.]. Inwerkingtreding: 7 maart 2002 (Stb. 2003, 57).

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het in verband met de inwerkingtreding van de Wet dualisering gemeentebestuur wenselijk is enkele wetten aan te passen en in die wet enkele verbeteringen aan te brengen;
     Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

 

[Voor de socialezekerheidswetgeving relevante artikelen, red.]

 

 

Art. I.
De Algemene bijstandswet wordt als volgt gewijzigd:
In artikel 130, vijfde lid, wordt "een deskundige" vervangen door:

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.