MEMORIE VAN TOELICHTING (bewerkt)

Parlementaire behandeling:
- Kamerstukken II 2002-2003, 28 678, nr. A (advies RvS en nader rapport)
- Kamerstukken II 2002-2003, 28 678, nr. 1-2 (koninklijke boodschap en voorstel van wet)
- Kamerstukken II 2002-2003, 28 678, nr. 3 (memorie van toelichting)
- Kamerstukken II 2002-2003, 28 678, nr. 4 (verslag)
- Handelingen II 2002-2003, blz. 2721
- Kamerstukken I 2002-2003, 28 678, nr. 139 (eindverslag)
- Handelingen I 2002-2003, blz. 497-498

 

 

 

WET van 30 januari 2003, Stb. 2003, 69, tot wijziging van de Ziekenfondswet en de Wet financiering volksverzekeringen mede in verband met het scheiden van de financiering van de beheerskosten Zfw en AWBZ. Inwerkingtreding: 1 januari 2005 (Stb. 2004, 256).

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
     Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is de financiering van de beheerskosten van de Ziekenfondswet en de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten te scheiden;
     Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

 

 

Art. I.  [MvT]
De Ziekenfondswet wordt als volgt gewijzigd:
A. [MvT]
Artikel 19, vijfde lid, laatste volzin, wordt vervangen door: Voor de rente die het College zorgverzekeringen dan wel het ziekenfonds over het verschil heeft gederfd, wordt overeenkomstig door het College zorgverzekeringen te stellen beleidsregels aan het ziekenfonds een vergoeding in rekening gebracht onderscheidenlijk aan het ziekenfonds een vergoeding toegekend.
B. [MvT]
Artikel 21 wordt als volgt gewijzigd:
1. Aan het tweede lid wordt een volzin toegevoegd, luidende: Indien het ziekenfonds is aangewezen als een rechtspersoon, bedoeld in artikel 16, eerste lid, van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten, worden de beheerskosten die het in of in verband met die hoedanigheid maakt en de vergoeding die het daarvoor ontvangt voor de toepassing van de eerste volzin buiten beschouwing gelaten.
2. In het derde lid wordt "haar" vervangen door: hem.
3. Aan het artikel wordt een lid toegevoegd, luidende:
-4. Het College zorgverzekeringen kan voor de toepassing van het tweede lid nadere regels stellen.

 

Art. II.  [MvT]
De Wet financiering volksverzekeringen wordt als volgt gewijzigd:
A. [MvT]
Artikel 40 komt als volgt te luiden:

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.