MEMORIE VAN TOELICHTING (bewerkt)

Parlementaire behandeling:
- Kamerstukken II 1996-1997, 25 035, nr. A (oorspronkelijke tekst VvW en MvT)
- Kamerstukken II 1996-1997, 25 035, nr. B (advies RvS en nader rapport)
- Kamerstukken II 1996-1997, 25 035, nr. 1-2 (koninklijke boodschap en voorstel van wet)
- Kamerstukken II 1996-1997, 25 035, nr. 3 (memorie van toelichting)
- Kamerstukken II 1996-1997, 25 035, nr. 4 (verslag)
- Kamerstukken II 1996-1997, 25 035, nr. 5 (nota n.a.v. het verslag)
- Kamerstukken II 1996-1997, 25 035, nr. 6 (nota van wijziging)
- Kamerstukken II 1998-1999, 25 035, nr. 7 (brief Staatssecretaris van SZW)
- Kamerstukken II 2001-2002, 25 035, nr. 8 (brief Staatssecretaris van SZW)
- Kamerstukken II 2001-2002, 25 035, nr. 9 (tweede nota van wijziging)
- Handelingen II 2002-2003, blz. 457
- Kamerstukken I 2002-2003, 25 035, nr. 26 (gewijzigd voorstel van wet)
- Kamerstukken I 2002-2003, 25 035, nr. 26a (eindverslag)
- Kamerstukken I 2002-2003, 25 035, nr. 26b (verslag schriftelijk overleg)
- Handelingen I 2002-2003, blz. 868-869

 

 

 

WET van 19 juni 2003, Stb. 2003, 305, tot wijziging van de Coördinatiewet Sociale Verzekering en de Invorderingswet 1990 in verband met de invoering van de opdrachtgeversaansprakelijkheid en de kopersaansprakelijkheid in de confectiesector en invoering van een vrijwaringsregeling in de ketenaansprakelijkheid. Inwerkingtreding: 1 oktober 2003.

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
     Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is de ketenaansprakelijkheid in de confectiesector uit te breiden tot de bedrijfsmatig handelende opdrachtgever en aan te vullen met de aansprakelijkheid van de bedrijfsmatig handelende koper, alsmede een vrijwaringsregeling in te voeren in de ketenaansprakelijkheid;
     Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

 

 

Art. I.  [MvT]
De Coördinatiewet Sociale Verzekering wordt als volgt gewijzigd:
A.
In artikel 16a, vierde lid, wordt "schriftelijke overeenkomst" vervangen door: overeenkomst.
B. [MvT]
Artikel 16b wordt als volgt gewijzigd:
1. Het vijfde lid wordt vervangen door:
-5. Indien een aannemer ingevolge een overeenkomst met een onderaannemer, ten behoeve van de voldoening van socialeverzekeringspremies en loonbelasting met betrekking tot het door die onderaannemer aangenomen werk, een bedrag heeft overgemaakt op een rekening die door die onderaannemer ten behoeve van de betaling van socialeverzekeringspremies en loonbelasting wordt gehouden bij een kredietinstelling die is geregistreerd ingevolge artikel 52, tweede lid, onderdeel a, b of c, van de Wet toezicht kredietwezen 1992, wordt het bedrag waarvoor de aansprakelijkheid van de aannemer uit hoofde van het eerste lid en artikel 35, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 met betrekking tot dat werk in eerste aanleg bestaat, verminderd met dat overgemaakte bedrag. De vorige volzin is niet van toepassing voor zover de aannemer wist of redelijkerwijs moest vermoeden dat een onderaannemer in gebreke zou blijven het op de in de eerste volzin bedoelde rekening gestorte bedrag aan te wenden voor de betaling van socialeverzekeringspremies of loonbelasting. Bij ministeriële regeling worden nadere regels gesteld met betrekking tot de toepassing van dit lid.
2. In het zevende lid wordt "de onderaannemer" vervangen door: de werkgever.
C. [MvT]
Na artikel 16b wordt ingevoegd:

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.