MEMORIE VAN TOELICHTING (bewerkt) / Kamerstukken (bewerkt)

Parlementaire behandeling:
- Kamerstukken II 2002-2003, 28 960, nr. A (advies RvS en nader rapport)
- Kamerstukken II 2002-2003, 28 960, nr. 1-2 (koninklijke boodschap en voorstel van wet)
- Kamerstukken II 2002-2003, 28 960, nr. 3 (memorie van toelichting)
- Kamerstukken II 2002-2003, 28 960, nr. 4 (herdruk) (nota van verbetering)
- Kamerstukken II 2002-2003, 28 960, nr. 5 (verslag)
- Kamerstukken II 2002-2003, 28 960, nr. 6 (nota n.a.v. het verslag)
- Kamerstukken II 2002-2003, 28 960, nr. 7 (nota van wijziging)
- Kamerstukken II 2002-2003, 28 960, nr. 8 (amendement-Noorman-den Uyl)
- Kamerstukken II 2002-2003, 28 960, nr. 9 (amendement-Noorman-den Uyl)
- Kamerstukken II 2002-2003, 28 960, nr. 10 (tweede nota van wijziging)
- Kamerstukken II 2002-2003, 28 960, nr. 11 (amendement-Van Gent en Noorman-den Uyl)
- Kamerstukken II 2002-2003, 28 960, nr. 12 (amendement-Bruls c.s.)
- Kamerstukken II 2002-2003, 28 960, nr. 13 (derde nota van wijziging)
- Kamerstukken II 2002-2003, 28 960, nr. 88 (verslag schriftelijk overleg)
- Handelingen II 2002-2003, blz. 4852-4920
- Handelingen II 2002-2003, blz. 4932-4972
- Handelingen II 2002-2003, blz. 4983-4985; niet gepubliceerd
- Handelingen II 2002-2003, blz. 5029-5080
- Handelingen II 2002-2003, blz. 5096-5098
- Kamerstukken I 2002-2003, 28 960, nr. 293 (gewijzigd voorstel van wet)
- Kamerstukken I 2003-2004, 28 960, A (voorlopig verslag)
- Kamerstukken I 2003-2004, 28 960, B (memorie van antwoord)
- Kamerstukken I 2003-2004, 28 960, D (verslag)
- Kamerstukken I 2003-2004, 28 960, E (nota n.a.v. het verslag)
- Handelingen I 2003-2004, blz. 13-42
- Handelingen I 2003-2004, blz. 43-89
- Handelingen I 2003-2004, blz. 175-176
- Handelingen I 2003-2004, blz. 176

 

 

 

WET van 9 oktober 2003, Stb. 2003, 376, houdende invoering van de Wet werk en bijstand (Invoeringswet Wet werk en bijstand). Inwerkingtreding: 1 januari 2004 (Stb. 2003, 386), zie artikel 72.

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
     Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is de invoering van de Wet werk en bijstand en enkele daarmee samenhangende onderwerpen te regelen, zulks onder intrekking van de Algemene bijstandswet, de Invoeringswet herinrichting Algemene Bijstandswet, de Wet inschakeling werkzoekenden, de Wet financiering Abw, Ioaw en Ioaz en het Besluit in- en doorstroombanen;
     Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

 

 

HOOFDSTUK  1

Definities

 

Art. 1. Begripsbepalingen
In deze wet en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder:
a. Onze Minister: Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid;
b. peildatum: de dag voorafgaand aan de inwerkingtreding van de Wet werk en bijstand;
c. Algemene bijstandswet: de Algemene bijstandswet zoals deze luidde op de peildatum;
d. Wet inschakeling werkzoekenden: de Wet inschakeling werkzoekenden zoals deze luidde op de peildatum;
e. Wet financiering Abw, Ioaw en Ioaz: de Wet financiering Abw, Ioaw en Ioaz zoals deze luidde op de peildatum;
f. Besluit in- en doorstroombanen: het Besluit in- en doorstroombanen zoals dit luidde op de peildatum;
g. Ioaz: de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen;
h. Ioaw: de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers;
i. college: het college van burgemeester en wethouders, bedoeld in de artikelen 10, derde lid, en 40, eerste lid, van de Wet werk en bijstand.

 

 

HOOFDSTUK  2

Overgangsrecht

 

Art. 2. Intrekking wetten en besluit
-1. De Algemene bijstandswet, de Invoeringswet herinrichting Algemene Bijstandswet, de Wet inschakeling werkzoekenden, de Wet financiering Abw, Ioaw en Ioaz en het Besluit in- en doorstroombanen worden ingetrokken.
-2. Voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan van de in het eerste lid genoemde wetten of het Besluit in- en doorstroombanen kan bij koninklijk besluit het tijdstip waarop deze vervallen verschillend worden gesteld.
-3. Bij ministeriƫle regeling kunnen regels worden gesteld voor de gevolgen van de toepassing van het tweede lid, waarbij zo nodig kan worden afgeweken van de in dat lid bedoelde artikelen of onderdelen daarvan.

 

Art. 3. Toeslagenverordening
De verordening, bedoeld in artikel 38 van de Algemene bijstandswet, geldt als de verordening, bedoeld in artikel 8, eerste lid, onderdeel c, van de Wet werk en bijstand.

 

Art. 4. Omzetting besluiten
-1. Door het college op grond van de Algemene bijstandswet, de Wet inschakeling werkzoekenden of het Besluit in- en doorstroombanen genomen besluiten gelden als door hem genomen besluiten op grond van

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.