BESLUIT van 10 oktober 2003, houdende wijziging van enkele algemene maatregelen van bestuur in verband met de invoering van de Wet werk en bijstand

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Op de voordracht van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, gedaan na overleg met Onze Ministers van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Defensie, FinanciĆ«n, Justitie, Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en Volksgezondheid, Welzijn en Sport, van 3 september 2003, Directie Bijstand en Gemeentelijk Activeringsbeleid, nr. B&GA/WWB/03/70146;
     Gelet op de artikelen 3, vijfde lid, 7, zesde lid, 11, derde lid, 13, derde lid, 37, derde lid, 64, tweede, zevende en achtste lid, en 67, derde lid, van de Wet werk en bijstand, 34, vijfde lid, van de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen, 34, vijfde lid, van de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers en 2 van de Invoeringswet Wet werk en bijstand;
     De Raad van State gehoord (advies van 18 september 2003, nr. W12.03.0370/IV);
     Gezien het nader rapport van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, uitgebracht na overleg met Onze Ministers van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Defensie, FinanciĆ«n, Justitie, Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en Volksgezondheid, Welzijn en Sport, van 9 oktober 2003, Directie Werk en Bijstand, nr. W&B/WWB/03/ 76848;

     Hebben goedgevonden en verstaan:

 

 

Art. I.
Het Besluit aanwijzing registraties gezamenlijke huishouding 1998 wordt als volgt gewijzigd:
A.
In artikel 1, onderdeel a, wordt "Abw: Algemene bijstandswet" vervangen door: Wwb: Wet werk en bijstand.
B.
In artikel 2, onderdeel a, wordt "Abw" vervangen door: Wwb.
C.
In artikel 3, eerste lid, onderdeel b, onder 1, wordt "Abw" vervangen door: Wwb.
D.
Artikel 4 komt te luiden:
Art. 4. Bijzondere bepalingen in verband met de Wwb, AOW, CSV, Ioaw, Ioaz, TW, Wajong, WAO, WAZ, Wvg en ZW
Voor de toepassing van artikel 3, tweede tot en met vijfde lid, van de Wwb, artikel 1, derde tot en met zevende lid, van de AOW, artikel 1, vierde tot en met achtste lid, van de CSV, artikel 3, tweede tot en met zesde lid, van de Ioaw, artikel 3, tweede tot en met zesde lid, van de Ioaz, artikel 1, derde tot en met zevende lid, van de TW, artikel 1, derde tot en met zevende lid, van de Wajong, artikel 1, derde tot en met zevende lid, van de WAO, artikel 1, derde tot en met zevende lid, van de WAZ, artikel 1, derde tot en met zevende lid, van de Wvg en artikel 1, derde tot en met zevende lid, van de ZW wordt een registratie als bedoeld in artikel 3 in aanmerking genomen, indien deze:
a. bij de aanvraag van bijstand, uitkering of voorziening bestaat;
b. in een periode van twee jaar voorafgaand aan de aanvraag van bijstand, uitkering of voorziening op enig moment heeft bestaan; dan wel
c. gedurende de verlening van bijstand, uitkering of voorziening plaatsvindt.
E.
Na artikel 5 wordt een artikel ingevoegd:

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.