MEMORIE VAN TOELICHTING (bewerkt)

Parlementaire behandeling:
- Kamerstukken II 2002-2003, 28 740, nr. A (advies RvS en nader rapport)
- Kamerstukken II 2002-2003, 28 740, nr. 1-2 (koninklijke boodschap en voorstel van wet)
- Kamerstukken II 2002-2003, 28 740, nr. 3 (memorie van toelichting)
- Kamerstukken II 2002-2003, 28 740, nr. 4 (nota van verbetering)
- Kamerstukken II 2002-2003, 28 740, nr. 5 (verslag)
- Kamerstukken II 2002-2003, 28 740, nr. 6 (nota n.a.v. het verslag)
- Kamerstukken II 2002-2003, 28 740, nr. 7 (nota van wijziging)
- Kamerstukken II 2002-2003, 28 740, nr. 8 (aanvullend verslag)
- Kamerstukken II 2002-2003, 28 740, nr. 9 (nota n.a.v. het aanvullend verslag)
- Kamerstukken II 2002-2003, 28 740, nr. 10 (amendement-Wolfsen)
- Kamerstukken II 2002-2003, 28 740, nr. 11 (verslag wetgevingsoverleg)
- Handelingen II 2002-2003, blz. 4620
- Kamerstukken I 2002-2003, 28 740, nr. 266 (gewijzigd voorstel van wet)
- Kamerstukken I 2003-2004, 28 740, A (voorlopig verslag)
- Kamerstukken I 2003-2004, 28 740, B (memorie van antwoord)
- Kamerstukken I 2003-2004, 28 740, C (nader voorlopig verslag)
- Kamerstukken I 2003-2004, 28 740, D (nadere memorie van antwoord)
- Kamerstukken I 2002-2004, 28 740, E (eindverslag)
- Handelingen I 2003-2004, blz. 394-403
- Handelingen I 2003-2004, blz. 408-415

 

 

 

WET van 4 december 2003, Stb. 2003, 500, tot wijziging van de Algemene wet bestuursrecht, de Wet tarieven in burgerlijke zaken en enkele andere wetten ter verhoging van de opbrengst van de griffierechten (verhoging van de opbrengst van griffierechten). Inwerkingtreding: 1 februari 2004 (Stb. 2004, 7).

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
     Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is de opbrengst van de verschillende vast rechten en griffierechten te doen verhogen;
     Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

 

 

Art. I.  [MvT]
In de in de kolommen C tot en met E van onderstaande tabel aangeduide bepalingen van de in kolom B genoemde wetten wordt de in kolom F opgenomen tekst telkens vervangen door de in kolom G opgenomen tekst.ยน

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.