MEMORIE VAN TOELICHTING (bewerkt)

Parlementaire behandeling:
- Kamerstukken II 2002-2003, 28 983, nr. A (advies RvS en nader rapport)
- Kamerstukken II 2002-2003, 28 983, nr. 1-2 (koninklijke boodschap en voorstel van wet)
- Kamerstukken II 2002-2003, 28 983, nr. 3 (memorie van toelichting)
- Kamerstukken II 2003-2004, 28 983, nr. 4 (verslag)
- Kamerstukken II 2003-2004, 28 983, nr. 5 (nota n.a.v. het verslag)
- Kamerstukken II 2003-2004, 28 983, nr. 6 (brief Minister van SZW)
- Kamerstukken II 2003-2004, 28 983, nr. 7 (brief Staatssecretaris van SZW)
- Handelingen II 2003-2004, blz. 1530-1552
- Handelingen II 2003-2004, blz. 1666
- Kamerstukken I 2003-2004, 28 983, A (eindverslag)
- Handelingen I 2003-2004, blz. 420

 

 

 

WET van 10 december 2003, Stb. 2003, 524, tot wijziging van enkele socialeverzekeringswetten inzake verlenging van het bij de Wet beperking export uitkeringen behorende overgangsrecht en enkele andere wijzigingen. Inwerkingtreding: 1 maart 2004 (Stb. 2003, 525).

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
     Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is het bij de Wet beperking export uitkeringen behorende overgangsrecht, voor een beperkte groep uitkeringsgerechtigden, te verlengen en naar aanleiding van de evaluatie van die wet tevens enkele andere wijzigingen in socialeverzekeringswetten aan te brengen;
     Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

 

 

Art. I. Wijziging van de Algemene Kinderbijslagwet  [MvT]
Artikel 7b van de Algemene Kinderbijslagwet wordt als volgt gewijzigd:
1. In het vierde lid, onderdeel b, wordt de zinsnede "op de Nederlandse Antillen" vervangen door: in de Nederlandse Antillen.
2. Het vijfde lid vervalt, onder vernummering van het zesde lid tot het vijfde lid.
3. Het tot vijfde vernummerde lid wordt vervangen door:
-5. Onze Minister deelt mede in welke landen op grond van een verdrag of een besluit van een volkenrechtelijke organisatie recht op kinderbijslag kan bestaan. In deze mededeling wordt tevens opgenomen:
a. de vindplaats van het desbetreffende verdrag of besluit; en
b. de eventueel in dat verdrag of besluit aanwezige beperkingen.

 

Art. II. Wijziging van de Algemene nabestaandenwet  [MvT]
De Algemene nabestaandenwet wordt als volgt gewijzigd:
A. [MvT]
Artikel 32a wordt als volgt gewijzigd:
1. In het vierde lid wordt de zinsnede "waarop een verdrag in werking is getreden dan wel een besluit van een volkenrechtelijke organisatie van kracht is geworden in het land waar betrokkene woont" vervangen door: dat betrokkene in een land woont waarmee een verdrag in werking is getreden dan wel een besluit van een volkenrechtelijke organisatie van kracht is geworden.
2. In het vijfde lid, onderdeel b, wordt de zinsnede "op de Nederlandse Antillen" vervangen door: in de Nederlandse Antillen.
3. Het zesde lid vervalt, onder vernummering van het zevende lid tot het zesde lid.
4. Het tot zesde vernummerde lid wordt vervangen door:

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.