MEMORIE VAN TOELICHTING (bewerkt)

Parlementaire behandeling:
- Kamerstukken II 2002-2003, 28 978, nr. A (advies RvS en nader rapport)
- Kamerstukken II 2002-2003, 28 978, nr. 1-2 (koninklijke boodschap en voorstel van wet)
- Kamerstukken II 2002-2003, 28 978, nr. 3 (memorie van toelichting)
- Kamerstukken II 2002-2003, 28 978, nr. 4 (nota van verbetering)
- Kamerstukken II 2003-2004, 28 978, nr. 5 (verslag)
- Kamerstukken II 2003-2004, 28 978, nr. 6 (nota n.a.v. het verslag)
- Kamerstukken II 2003-2004, 28 978, nr. 7 (nota van wijziging)
- Kamerstukken II 2003-2004, 28 978, nr. 8 (amendement-Noorman-den Uyl)
- Kamerstukken II 2003-2004, 28 978, nr. 9 (amendement-Noorman-den Uyl)
- Kamerstukken II 2003-2004, 28 978, nr. 10 (amendement-Noorman-den Uyl)
- Kamerstukken II 2003-2004, 28 978, nr. 11 (amendement-Verburg c.s.)
- Kamerstukken II 2003-2004, 28 978, nr. 12 (brief Minister van SZW)
- Kamerstukken II 2003-2004, 28 978, nr. 13 (verslag wetgevingsoverleg)
- Kamerstukken II 2003-2004, 28 978, nr. 14 (gewijzigd amendement-Verburg c.s.)
- Kamerstukken II 2003-2004, 28 978, nr. 15 (brief Minister van SZW)
- Handelingen II 2003-2004, blz. 1530-1552
- Handelingen II 2003-2004, blz. 1719
- Kamerstukken I 2003-2004, 28 978, A (gewijzigd voorstel van wet)
- Kamerstukken I 2003-2004, 28 978, B (eindverslag)
- Handelingen I 2003-2004, blz. 555-575
- Handelingen I 2003-2004, blz. 596-607
- Handelingen I 2003-2004, blz. 607-615

 

 

 

WET van 19 december 2003, Stb. 2003, 544, tot wijziging van een aantal socialeverzekeringswetten (Verzamelwet sociale verzekeringen 2003). Inwerkingtreding: 1 januari 2004 (Stb. 2003, 545), zie artikel XXIX.

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
     Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is enkele correcties en andere wijzigingen aan te brengen in een aantal socialeverzekeringswetten, inclusief pensioenwetten, en in verband en in samenhang hiermee in de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen en de Invoeringswet Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen alsmede een daarmee verband houdende wijziging aan te brengen in de bijlage bij de Algemene wet bestuursrecht;
     Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

 

 

Art. I. Wijziging van de Algemene Kinderbijslagwet  [MvT]
De Algemene Kinderbijslagwet wordt als volgt gewijzigd:
A. [MvT]
Artikel 7, achtste lid, wordt vervangen door:
-8. Een in het tweede lid, onderdeel c, bedoeld kind wordt als werkloos aangemerkt indien en zolang het bij de Centrale organisatie werk en inkomen als werkzoekende is geregistreerd. Deze registratie dient binnen een redelijke termijn plaats te vinden. Ingeval dat kind wegens ziekte niet beschikbaar is om arbeid te aanvaarden, wordt dat kind als werkloos aangemerkt zolang de ziekte voortduurt voor een periode van ten hoogste zes maanden.
B. [MvT]
Artikel 15 komt te luiden:
Art. 15.
-1. De verzekerde, alsmede de persoon aan wie of de instelling waaraan op grond van artikel 21 kinderbijslag wordt betaald, zijn verplicht aan de Sociale verzekeringsbank op haar verzoek of onverwijld uit eigen beweging alle feiten en omstandigheden mee te delen waarvan hem of haar redelijkerwijs duidelijk moet zijn dat zij van invloed kunnen zijn op het recht op kinderbijslag, de hoogte van de kinderbijslag, het geldend maken van het recht op kinderbijslag of op het bedrag van de kinderbijslag dat wordt betaald.
-2. De verplichting van het eerste lid geldt niet ingeval het kind voor wie kinderbijslag wordt betaald recht krijgt op studiefinanciering op grond van de Wet studiefinanciering 2000.
C. [MvT]
Artikel 21a komt te luiden:
Art. 21a.
-1. De Sociale verzekeringsbank is bevoegd een voorschot te betalen op de nog niet vastgestelde kinderbijslag.
-2. Voor zover bij of krachtens deze wet niet anders is bepaald, wordt een voorschot als bedoeld in het eerste lid beschouwd als de kinderbijslag op grond van deze wet.
D. [MvT]
Artikel 37 vervalt.

 

Art. II. Wijziging van de Algemene nabestaandenwet  [MvT]
De Algemene nabestaandenwet wordt als volgt gewijzigd:
A. [MvT]
In artikel 4, onderdeel b, wordt "of een akte mede ondertekend door een advocaat" vervangen door: of een akte mede ondertekend door een advocaat dan wel een akte waarvan door de gewezen echtgenoot aannemelijk wordt gemaakt dat die tot stand is gekomen door de inzet van een bij de echtscheiding betrokken advocaat.
B. [MvT]
In artikel 18, tweede lid, onderdeel a, vervalt de zinsnede "vermeerderd met de overhevelingstoeslag, bedoeld in artikel 1 van de Wet overhevelingstoeslag opslagpremies".
C.
In artikel 25, tweede lid, wordt "onderdeel f" vervangen door:

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.