MEMORIE VAN TOELICHTING (bewerkt)

Parlementaire behandeling:
- Kamerstukken II 2003-2004, 29 268, nr. 1-2 (koninklijke boodschap en voorstel van wet)
- Kamerstukken II 2003-2004, 29 268, nr. 3 (memorie van toelichting)
- Kamerstukken II 2004-2005, 29 268, nr. 4 (herdruk) (advies RvS en nader rapport)
- Kamerstukken II 2003-2004, 29 268, nr. 5 (verslag)
- Kamerstukken II 2003-2004, 29 268, nr. 6 (nota n.a.v. het verslag)
- Kamerstukken II 2003-2004, 29 268, nr. 7 (amendement-Van Gent)
- Kamerstukken II 2003-2004, 29 268, nr. 8 (amendement-Noorman-den Uyl)
- Kamerstukken II 2003-2004, 29 268, nr. 9 (amendement-Noorman-den Uyl)
- Kamerstukken II 2003-2004, 29 268, nr. 10 (amendement-Noorman-den Uyl)
- Kamerstukken II 2003-2004, 29 268, nr. 11 (motie-Noorman-den Uyl en Van Gent)
- Kamerstukken II 2003-2004, 29 268, nr. 12 (motie-Noorman-den Uyl en Van Gent)
- Kamerstukken II 2003-2004, 29 268, nr. 13 (motie-Verburg c.s.)
- Kamerstukken II 2003-2004, 29 268, nr. 14 (brief Minister van SZW)
- Kamerstukken II 2003-2004, 29 268, nr. 15 (brief Minister van SZW)
- Kamerstukken II 2003-2004, 29 268, nr. 16 (verslag schriftelijk overleg)
- Kamerstukken II 2003-2004, 29 268, nr. 17; n.v.t.
- Kamerstukken II 2003-2004, 29 268, nr. 18 (verslag wetgevingsoverleg)
- Handelingen II 2003-2004, blz. 1764-1770
- Handelingen II 2003-2004, blz. 1890
- Kamerstukken I 2003-2004, 29 268, A (voorlopig verslag)
- Kamerstukken I 2003-2004, 29 268, B (memorie van antwoord)
- Kamerstukken I 2003-2004, 29 268, C (eindverslag)
- Kamerstukken I 2003-2004, 29 268, D (motie-Westerveld c.s.)
- Handelingen I 2003-2004, blz. 555-575
- Handelingen I 2003-2004, blz. 596-607
- Handelingen I 2003-2004, blz. 607-615

 

 

 

WET van 19 december 2003, Stb. 2003, 546, tot wijziging van de Werkloosheidswet in verband met afschaffing van de vervolguitkering. Inwerkingtreding: 1 januari 2004 (Stb. 2003, 547).

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
     Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is om de werkloosheidslasten terug te dringen en mitsdien de vervolguitkering af te schaffen;
     Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

 

 

Art. I. Wijziging Werkloosheidswet  [MvT]
De Werkloosheidswet wordt als volgt gewijzigd:
A. [MvT]
In het opschrift van hoofdstuk IIa, in het opschrift van afdeling I, paragrafen 1 en 2, van dat hoofdstuk alsmede in de artikelen 15, 52b, eerste lid, en 52d, derde en vijfde lid, vervalt: en vervolguitkering.
B. [MvT]
In het opschrift van hoofdstuk IIa, afdeling I, paragraaf 3, vervalt: en van de vervolguitkering.
C. [MvT]
Artikel 35c komt als volgt te luiden:

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.