MEMORIE VAN TOELICHTING (bewerkt)

Parlementaire behandeling:
- Kamerstukken II 2003-2004, 29 231, nr. 1-2 (koninklijke boodschap en voorstel van wet)
- Kamerstukken II 2003-2004, 29 231, nr. 3 (memorie van toelichting)
- Kamerstukken II 2003-2004, 29 231, nr. 4 (advies RvS en nader rapport)
- Kamerstukken II 2003-2004, 29 231, nr. 5 (verslag)
- Kamerstukken II 2003-2004, 29 231, nr. 6 (nota n.a.v. het verslag)
- Kamerstukken II 2003-2004, 29 231, nr. 7 (amendement-Bussemaker)
- Kamerstukken II 2003-2004, 29 231, nr. 8 (amendement-Bussemaker)
- Kamerstukken II 2003-2004, 29 231, nr. 9 (amendement-Bussemaker)
- Kamerstukken II 2003-2004, 29 231, nr. 10 (amendement-Bussemaker)
- Kamerstukken II 2003-2004, 29 231, nr. 11 (amendement-Rouvoet)
- Kamerstukken II 2003-2004, 29 231, nr. 12 (amendement-De Ruiter)
- Kamerstukken II 2003-2004, 29 231, nr. 13 (amendement-De Ruiter en Van Gent)
- Kamerstukken II 2003-2004, 29 231, nr. 14 (motie-Bussemaker c.s.)
- Kamerstukken II 2003-2004, 29 231, nr. 15 (motie-Dittrich c.s.)
- Kamerstukken II 2003-2004, 29 231, nr. 16 (brief Staatssecretaris van SZW)
- Kamerstukken II 2003-2004, 29 231, nr. 17 (brief Minister van SZW)
- Kamerstukken II 2003-2004, 29 231, nr. 18 (verslag wetgevingsoverleg)
- Kamerstukken II 2003-2004, 29 231, nr. 19 (brief Minister van SZW)
- Handelingen II 2003-2004, blz. 1754-1764
- Handelingen II 2003-2004, blz. 1889-1890
- Kamerstukken I 2003-2004, 29 231, A (verslag mondeling overleg)
- Kamerstukken I 2003-2004, 29 231, B (eindverslag)
- Kamerstukken I 2003-2004, 29 231, C (brief Minister van SZW)
- Handelingen I 2003-2004, blz. 555

 

 

 

WET van 19 december 2003, Stb. 2003, 555, houdende verlenging van de loondoorbetalingsverplichting van de werkgever bij ziekte (Wet verlenging loondoorbetalingsverplichting bij ziekte 2003). Inwerkingtreding: 1 januari 2004 (Stb. 2003, 556, en Stb. 2004, 732), zie artikel XV.

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
     Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is om een verlenging van de wachttijd in de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering in te voeren, de bepalingen over de loondoorbetalingverplichting van de werkgever in het Burgerlijk Wetboek en de duur van de uitkering op grond van de Ziektewet in verband daarmee aan te passen alsmede enige andere wijzigingen aan te brengen met het oog op verbetering van de procesgang tijdens het tweede ziektejaar van de werknemer en een heldere verantwoordelijkheidsverdeling van werkgevers, werknemers, arbodiensten en uitvoeringsinstanties daarbij;
     Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

 

 

Art. I. Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering  [MvT]
De Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering wordt als volgt gewijzigd:
A. [MvT]
Aan artikel 7a wordt, onder vervanging van de punt aan het slot van onderdeel b door een puntkomma, een onderdeel toegevoegd, luidende:
c. degene die wegens arbeidsongeschiktheid niet werkt, doch aan wie geen ziekengeld wordt betaald op grond van artikel 29, eerste lid, van de Ziektewet, maar wel een toeslag op grond van de Toeslagenwet.
B. [MvT]
Artikel 10 wordt als volgt gewijzigd:
1. In het eerste lid wordt "artikel 7a, onderdeel a" vervangen door: artikel 7a, onderdeel a en c.
2. In het derde lid wordt "de uitkering bedoeld in het eerste lid" vervangen door "de uitkering of toeslag, bedoeld in de artikelen, genoemd in het eerste lid" en wordt "deze uitkering" vervangen door: deze uitkering of toeslag.
C. [MvT]
Artikel 19 wordt als volgt gewijzigd:
1. In het eerste, tweede en vijfde lid wordt "52" vervangen door: 104.
2. In het zevende lid vervalt de zinsnede: met een termijn van ten hoogste 52 weken.
D. [MvT]
Artikel 34 wordt als volgt gewijzigd:
1. In het tweede lid wordt "52" vervangen door: 104.
2. In het derde lid wordt "negen maanden" vervangen door: 21 maanden.
E. [MvT]
In de artikelen 37, 40, eerste lid, en 41, tweede lid, wordt "52" telkens vervangen door: 104.
F. [MvT]
Artikel 75a wordt als volgt gewijzigd:
1. In het eerste en tweede lid wordt "vijf jaar" telkens vervangen door "vier jaar" en wordt "52" telkens vervangen door: 104.
2. In het zesde lid wordt "vijf jaar" vervangen door "vier jaar".
3. Er wordt een lid toegevoegd, luidende:

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.