MEMORIE VAN TOELICHTING (bewerkt)

Parlementaire behandeling:
- Kamerstukken II 2001-2002, 28 483, nr. A (advies RvS en nader rapport)
- Kamerstukken II 2001-2002, 28 483, nr. 1-2 (koninklijke boodschap en voorstel van wet)
- Kamerstukken II 2001-2002, 28 483, nr. 3 (memorie van toelichting)
- Kamerstukken II 2002-2003, 28 483, nr. 4 (verslag)
- Kamerstukken II 2002-2003, 28 483, nr. 5 (nota n.a.v. het verslag)
- Kamerstukken II 2002-2003, 28 483, nr. 6 (nota van wijziging)
- Handelingen II 2002-2003, blz. 3789
- Kamerstukken I 2002-2003, 28 483, nr. 199 (gewijzigd voorstel van wet)
- Kamerstukken I 2002-2003, 28 483, nr. 199a (voorlopig verslag)
- Kamerstukken I 2003-2004, 28 483, A (memorie van antwoord)
- Kamerstukken I 2003-2004, 28 483, B (nader voorlopig verslag)
- Kamerstukken I 2003-2004, 28 483, C (nadere memorie van antwoord)
- Kamerstukken I 2003-2004, 28 483, D (eindverslag)
- Handelingen I 2003-2004, blz. 1310-1318

 

 

 

WET van 29 april 2004, Stb. 2004, 214, houdende aanvulling van de Algemene wet bestuursrecht met regels over verkeer langs elektronische weg tussen burgers en bestuursorganen en daarmee verband houdende aanpassing van enige andere wetgeving (Wet elektronisch bestuurlijk verkeer). Inwerkingtreding: 1 juli 2004 (Stb. 2004, 260).

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
     Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is om in de Algemene wet bestuursrecht regels op te nemen met betrekking tot het verkeer langs elektronische weg tussen burgers en bestuursorganen en daarmee verband houdende wetgeving aan te passen;
     Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

 

 

Art. I.  [MvT]
De Algemene wet bestuursrecht wordt gewijzigd als volgt:
A. [MvT]
Na afdeling 2.2 wordt een afdeling ingevoegd, luidende:
AFDELING 2.3. Verkeer langs elektronische weg
Art. 2:13. [MvT]
-1. In het verkeer tussen burgers en bestuursorganen kan een bericht elektronisch worden verzonden, mits de bepalingen van deze afdeling in acht worden genomen. [MvT]
-2. Het eerste lid geldt niet, indien:
a. dit bij of krachtens wettelijk voorschrift is bepaald; of
b. een vormvoorschrift zich tegen elektronische verzending verzet. [MvT]
Art. 2:14. [MvT]
-1. Een bestuursorgaan kan een bericht dat tot één of meer geadresseerden is gericht, elektronisch verzenden voor zover de geadresseerde kenbaar heeft gemaakt dat hij langs deze weg voldoende bereikbaar is. [MvT]
-2. Tenzij bij wettelijk voorschrift anders is bepaald, geschiedt de verzending van berichten die niet tot één of meer geadresseerden zijn gericht, niet uitsluitend elektronisch. [MvT]
-3. Indien een bestuursorgaan een bericht elektronisch verzendt, geschiedt dit op een voldoende betrouwbare en vertrouwelijke manier, gelet op de aard en de inhoud van het bericht en het doel waarvoor het wordt gebruikt. [MvT]
Art. 2:15. [MvT]
-1. Een bericht kan elektronisch naar een bestuursorgaan worden verzonden voor zover het bestuursorgaan kenbaar heeft gemaakt dat deze weg is geopend. Het bestuursorgaan kan nadere eisen stellen aan het gebruik van de elektronische weg. [MvT]
-2. Een bestuursorgaan kan elektronisch verschafte gegevens en bescheiden weigeren voor zover de aanvaarding daarvan tot een onevenredige belasting voor het bestuursorgaan zou leiden. [MvT]
-3. Een bestuursorgaan kan een elektronisch verzonden bericht weigeren voor zover de betrouwbaarheid of vertrouwelijkheid van dit

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.