Door gebruik te maken van deze website gaat u akkoord met de cookies voor Google-advertenties. Meer info.

 
 

 

St-AB.nl

 

 

 
     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

 
vorige

Geschiedenis socialezekerheidswetten

 

WET  ADMINISTRATIEVE  LASTENVERLICHTING  EN  VEREENVOUDIGING  IN  SOCIALEVERZEKERINGSWETTEN

Versie 24 juni 2004

(Geconsolideerde versie)

 

 

 

 
Parlementaire behandeling:

Kamerstukken II 2001-2002, 2002-2003, 2003-2004, 28 219.
Handelingen II 2003-2004, blz. 4668-4679, 4694-4714, 4777-4778.
Kamerstukken I 2003-2004, 28 219 (A, B, C, D).
Handelingen I 2003-2004, zie vergadering d.d. 22 juni 2004.

MEMORIE VAN TOELICHTING

 

 

WET van 24 juni 2004, Stb. 2004, 311, tot wijziging van de Co÷rdinatiewet Sociale Verzekering en andere wetten in verband met een administratieve lastenverlichting inzake de vaststelling van het premieloon en het uitkeringsloon (Wet administratieve lastenverlichting en vereenvoudiging in socialeverzekeringswetten). Inwerkingtreding: 1 januari 2005 onderscheidenlijk 1 januari 2006 (Stb. 2004, 548).

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is tot een administratieve lastenverlichting te komen in de uitvoering van de socialeverzekeringswetten door de vaststelling van het premieloon en de vaststelling van het dagloon te vereenvoudigen;
     Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

 

 

HOOFDSTUK  I

Wijzigingen inzake de vaststelling van het premieloon en van de invordering van de premie

 

Art. I. Wijziging van de Co÷rdinatiewet Sociale Verzekering  [MvT]
De Co÷rdinatiewet Sociale Verzekering wordt als volgt gewijzigd:
A.
[MvT]
Artikel 4 komt te luiden:
Art. 4.
-1. Loon is:
a. het loon overeenkomstig hoofdstuk II van de Wet op de loonbelasting 1964 waarbij van dat hoofdstuk buiten toepassing blijven:
1║. artikel 11, eerste lid, onderdeel j, onder 2║ en 5║, en r, onder 4║;
2║. artikel 11, eerste lid, onderdeel j, onder 4║, voor zover het bedragen betreft die worden ingehouden op grond van de Werkloosheidswet;
b. voor de artiest en beroepssporter, bedoeld in artikel 5a van de Wet op de loonbelasting 1964, de gage overeenkomstig artikel 35 van die wet waarbij het derde lid, onderdeel g, van dat artikel buiten toepassing blijft voor zover het bedragen betreft die worden ingehouden op grond van de Werkloosheidswet.
-2. Tot het loon behoren niet:
a. hetgeen uit een vroegere dienstbetrekking als bedoeld in de Wet op de loonbelasting 1964 wordt genoten met uitzondering van:
1║. de uitkeringen en toeslag, genoemd in artikel 3a, tweede en derde lid, en de aanvullingen daarop van degene tot wie de werknemer in dienstbetrekking staat;
2║. hetgeen wordt genoten op grond van de artikelen 628, 628a en 629 van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek, alsmede hetgeen door de werknemer met een publiekrechtelijke dienstbetrekking wordt genoten op grond van naar aard en strekking overeenkomstige regelingen, en de aanvullingen daarop van degene tot wie de werknemer in dienstbetrekking staat;
b. eindheffingsbestanddelen als bedoeld in artikel 31, tweede lid, onderdeel b tot en met g, van de Wet op de loonbelasting 1964;
c. aanspraken op grond van de Ziekenfondswet alsmede vergoedingen ter zake van premies en bijdragen voor ziektekostenregelingen, uitkeringen en verstrekkingen die naar aard en omvang overeenkomen met uitkeringen en verstrekkingen op grond van de Ziekenfondswet;
d. uitkeringen op grond van een regeling als bedoeld in artikel 11, eerste lid, onderdeel j, onder 5║, van de Wet op de loonbelasting 1964.
B.
[MvT]
Artikel 9, eerste lid, tweede zin, vervalt.
C.
[MvT]
Artikel 11 wordt als volgt gewijzigd:
1. In het eerste lid vervalt de zin "Bij deze regels kan worden bepaald dat van de werkgever een voorschotpremie wordt gevorderd".
2. Onder vernummering van het derde tot en met het vijfde lid tot het tweede tot en met het vierde lid vervalt het tweede lid.
3. Het tot tweede lid vernummerde derde lid komt te luiden:
-2. Indien ten onrechte geen bedrag aan premie is vastgesteld, dan wel na de vaststelling van het te betalen bedrag aan premie blijkt dat een lager bedrag is vastgesteld dan verschuldigd is, stelt het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen het alsnog door de werkgever verschuldigde bedrag aan premie vast.
4. In het tot derde lid vernummerde vierde lid vervalt "of voorschotpremie".
5. In het tot vierde lid vernummerde vijfde lid vervalt ", onderscheidenlijk de betaling van de voorschotpremie,".
D.
[MvT]
In artikel 14 en 15, eerste lid, vervalt telkens "een voorschotpremie of".
E.
[MvT]
In artikel 16 vervalt "de voorschotpremie of".
F.
[MvT]
In artikel 16a, eerste lid, 16b, eerste lid, 16c, eerste lid, aanhef en onder a, en 16d, eerste lid, vervalt telkens "en de voorschotpremie".
G.
[MvT]
In artikel 16a, zesde lid, 16d, achtste lid, 16f, eerste, tweede en vierde lid, 16g, eerste lid, en 16h vervalt telkens "of voorschotpremie".
H.
[MvT]
In artikel 16a, zevende lid, 16b, zesde en zevende lid, 16d, derde en vijfde lid, 16g, tweede lid, en 16h vervalt telkens "of de voorschotpremie".
I.
[MvT]
In artikel 16b, vijfde lid, en 16d, negende lid, vervalt telkens "en voorschotpremie".
J.
[MvT]
De artikelen 5 tot en met 8, 16e en 18d tot en met 18f vervallen.
K.
In artikel 18c wordt "de artikelen 1, vierde tot en met achtste lid, 4 tot en met 8 en de op die artikelen berustende bepalingen" vervangen door: de artikelen 1, vierde tot en met achtste lid, en 4 en de op die artikelen berustende bepalingen.

 

Art. II. Wijziging van de Werkloosheidswet  [MvT]
In artikel 83, tweede lid, van de Werkloosheidswet vervalt de zinsnede ", of indien een voorschotpremie wordt gevorderd,".

 

Art. III. Wijziging van de Ziekenfondswet  [MvT]
In artikel 15, vierde lid, van de Ziekenfondswet vervalt de zinsnede "of indien een voorschotpremie wordt gevorderd,".

 

 

HOOFDSTUK  II

Wijzigingen inzake de vaststelling van het uitkeringsloon

 

Art. IV. Wijziging van de Ziektewet  [MvT]
De Ziektewet wordt als volgt gewijzigd:
A.
[MvT]
Artikel 15 wordt vervangen door:

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees van 123recht beschikbaar. Bekijk de vele extra's van 123recht en ontvang
80% korting op het eerste abonnementsjaar. Klik hier. 

 

 

 

 

 

 

                                          

 

    
 

x

   

home | geschiedenis | sz-wetten | overige wetten | zoeken | volgende

ę Copyright Stichting Adviesgroep Bestuursrecht. Alle rechten voorbehouden.
x