MEMORIE VAN TOELICHTING (bewerkt)

Parlementaire behandeling:
- Kamerstukken II 2003-2004, 29 497, nr. 1 (koninklijke boodschap)
- Kamerstukken II 2003-2004, 29 497, nr. 2 (voorstel van wet)
- Kamerstukken II 2003-2004, 29 497, nr. 3 (memorie van toelichting)
- Kamerstukken II 2003-2004, 29 497, nr. 4 (advies RvS en nader rapport)
- Kamerstukken II 2003-2004, 29 497, nr. 5 (nota van verbetering)
- Kamerstukken II 2003-2004, 29 497, nr. 6 (verslag)
- Kamerstukken II 2003-2004, 29 497, nr. 7 (nota n.a.v. het verslag)
- Kamerstukken II 2003-2004, 29 497, nr. 8 (nota van wijziging)
- Kamerstukken II 2003-2004, 29 497, nr. 8 (motie-Bussemaker en Vendrik)
- Kamerstukken II 2003-2004, 29 497, nr. 9 (amendement-Smeets en Vendrik)
- Kamerstukken II 2003-2004, 29 497, nr. 9 (motie-Bussemaker c.s.)
- Kamerstukken II 2003-2004, 29 497, nr. 10 (motie-Smeets en Vendrik)
- Kamerstukken II 2003-2004, 29 497, nr. 10 (motie-Vendrik c.s.)
- Kamerstukken II 2003-2004, 29 497, nr. 11 (motie-Smeets en Vendrik)
- Kamerstukken II 2003-2004, 29 497, nr. 12 (amendement-Smeets)
- Kamerstukken II 2003-2004, 29 497, nr. 13 (brief Minister van SZW)
- Kamerstukken II 2003-2004, 29 497, nr. 14 (verslag wetgevingsoverleg)
- Kamerstukken II 2004-2005, 29 497, nr. 15 (brief Minister van SZW)
- Kamerstukken II 2005-2006, 29 497, nr. 16 (brief Minister van SZW)
- Kamerstukken II 2005-2006, 29 497, nr. 17 (brief Minister van SZW)
- Kamerstukken II 2005-2006, 29 497, nr. 18 (brief Minister van SZW)
- Kamerstukken II 2006-2007, 29 497, nr. 19 (brief Minister van SZW)
- Kamerstukken II 2006-2007, 29 497, nr. 20 (brief Minister van SZW)
- Handelingen II 2003-2004, blz. 5160
- Kamerstukken I 2003-2004, 29 497, A (gewijzigd voorstel van wet)
- Kamerstukken I 2003-2004, 29 497, B (voorlopig verslag)
- Kamerstukken I 2003-2004, 29 497, C (memorie van antwoord)
- Kamerstukken I 2003-2004, 29 497, D (eindverslag)
- Kamerstukken I 2003-2004, 29 497, E (brief Minister van SZW)
- Kamerstukken I 2004-2005, 29 497, F (brief Minister van SZW)
- Kamerstukken I 2005-2006, 29 497, G (verslag mondeling overleg)
- Kamerstukken I 2005-2006, 29 497, H (verslag schriftelijk overleg)
- Kamerstukken I 2005-2006, 29 497, I (verslag schriftelijk overleg)
- Kamerstukken I 2006-2007, 29 497, J (verslag schriftelijk overleg)
- Handelingen I 2003-2004, blz. 2023-2032
- Handelingen I 2003-2004, blz. 2037-2050

 

 

 

WET van 6 juli 2004, Stb. 2004, 324, tot wijziging van de Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen en enige andere wetten in verband met de beëindiging van de toegang tot die verzekering voor diegenen die op of na de inwerkingtreding van deze wet arbeidsongeschikt worden (Wet einde toegang verzekering WAZ). Inwerkingtreding: 1 augustus 2004 (Stb. 2004, 357), zie artikel XIII.

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
     Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is de toegang tot de verzekering op grond van de Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen te beëindigen;
     Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

 

 

Art. I. Wijziging van de Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen  [MvT]
De Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen wordt als volgt gewijzigd:
A. [MvT]
Artikel 1, eerste lid, onderdeel c, komt te luiden:
c. Arbeidsongeschiktheidsfonds: het fonds, bedoeld in artikel 72 van de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering;.
B. [MvT]
In artikel 2, eerste lid, wordt "de verzekerde" vervangen door: de persoon.
C. [MvT]
Artikel 3 wordt als volgt gewijzigd:
1. Het eerste lid vervalt, onder vernummering van het tweede tot en met vijfde lid tot eerste tot en met vierde lid.
2. Het eerste lid komt te luiden:
-1. Verzekerd op grond van deze wet is de persoon die vóór de inwerkingtreding van artikel I, onderdeel C, van de Wet einde toegang verzekering WAZ als zelfstandige, beroepsbeoefenaar of meewerkende echtgenoot arbeidsongeschikt is geworden:
a. gedurende de periode waarover hij aanspraak maakt op een arbeidsongeschiktheidsuitkering in verband met die arbeidsongeschiktheid, doch uitsluitend omdat de wachttijd, bedoeld in artikel 7, tweede lid, op hem van toepassing is, geen recht op arbeidsongeschiktheidsuitkering heeft;
b. gedurende vier weken na afloop van de wachttijd, bedoeld in artikel 7, tweede lid, betreffende die arbeidsongeschiktheid, indien hij na afloop van die wachttijd niet arbeidsongeschikt is, doch dat wel is binnen vier weken na afloop van die wachttijd;
c. gedurende de periode waarover hij recht heeft op arbeidsongeschiktheidsuitkering in verband met die arbeidsongeschiktheid;
d. gedurende de periode waarover hem een toelage als bedoeld in artikel 28 van de Wet op de (re)integratie arbeidsgehandicapten is toegekend in verband met die arbeidsongeschiktheid;
e. gedurende het tijdvak van vier weken, bedoeld in artikel 20, eerste lid, indien dat tijdvak is aangevangen vóór de inwerkingtreding van artikel I, onderdeel C, van de Wet einde toegang verzekering WAZ.
3. In het derde lid wordt "in afwijking van het eerste en derde lid" vervangen door: in afwijking van het eerste en tweede lid.
4. In het vierde lid wordt "derde lid" vervangen door "tweede lid" en wordt "vierde lid" vervangen door: derde lid.
D. [MvT]
In de artikelen 7, derde lid, 13, vierde lid, 14, derde lid, 16, tweede lid, 20, tweede lid, en 33, tweede lid, wordt "artikel 3:18, eerste lid, of 3:19 van de Wet arbeid en zorg" telkens vervangen door: artikel 3:18 of 3:30, eerste lid, van de Wet arbeid en zorg.
E. [MvT]
In de artikelen 7a, derde en vierde lid, en 7b, tweede en vierde lid, wordt "verzekerde" telkens vervangen door: persoon.
F. [MvT]
Artikel 8 wordt als volgt gewijzigd:
1. In het zesde lid wordt "artikel 3, vierde lid" vervangen door: artikel 3, derde lid.
2. In het elfde, twaalfde en dertiende lid wordt "doch ten hoogste het op grond van artikel 72, tweede lid, aangewezen bedrag gedeeld door 261" telkens vervangen door: doch ten hoogste het door Onze Minister in overeenstemming met Onze Minister van Financiën bij ministeriële regeling aan te wijzen bedrag.
G. [MvT]
In de artikelen 21, 21a en 21b wordt "verzekerde" telkens vervangen door:

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.