Door gebruik te maken van deze website gaat u akkoord met de cookies voor Google-advertenties. Meer info.

 
 

 

St-AB.nl

 

 

 
     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

  
vorige

Geschiedenis socialezekerheidswetten

 

 WET  WIJZIGING  ONDER  MEER  WSW  EN  WET  SUWI  ONDER  MEER  IN  VERBAND  MET  OVERGANG  INDICATIESTELLING  SOCIALE  WERKVOORZIENING  VAN  GEMEENTEN  NAAR  CWI

Versie 30 juni 2004

 

 

 

 
Parlementaire behandeling:

Kamerstukken II 2003-2004, 29 225.
Handelingen II 2003-2004, blz. 4049-4074, 4092.
Kamerstukken I 2003-2004, 29 225 (A, B, C, D).
Handelingen I 2003-2004, zie vergadering d.d. 28 juni 2004.

MEMORIE VAN TOELICHTING

 

WET van 30 juni 2004, Stb. 2004, 325, houdende wijziging van de Wet sociale werkvoorziening en de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen met name in verband met de overgang van de indicatiestelling voor de sociale werkvoorziening van de gemeenten naar de Centrale organisatie werk en inkomen en verruiming van de mogelijkheden tot begeleid werken in het kader van de Wet sociale werkvoorziening, alsmede een aanpassing van de Algemene wet bestuursrecht en de Beroepswet ter zake. Inwerkingtreding: 1 januari 2005 (Stb. 2004, 424).

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
     Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is de verantwoordelijkheid voor indicatiestelling, bedoeld in de Wet sociale werkvoorziening, van de gemeenten over te laten gaan naar de Centrale organisatie werk en inkomen en de mogelijkheden tot begeleid werken in het kader van die wet te verruimen;
     Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

 

 

Art. I.  [MvT]
De Wet sociale werkvoorziening wordt als volgt gewijzigd:
A.
[MvT]
Artikel 2 wordt als volgt gewijzigd:
1. In het eerste lid wordt "een indicatiebeschikking of herindicatiebeschikking" vervangen door: een door de Centrale organisatie werk en inkomen afgegeven indicatiebeschikking of herindicatiebeschikking, bedoeld in artikel 11,.
2. Het vierde lid komt te luiden:
-4. Het college van burgemeester en wethouders kan een indicatiebeschikking of herindicatiebeschikking intrekken als een persoon die tot de doelgroep behoort passende arbeid in dienstbetrekking onder aangepaste omstandigheden weigert.
B.
[MvT]
Artikel 6 wordt als volgt gewijzigd:
1. In het derde lid wordt "de commissie, bedoeld in artikel 12, eerste lid" vervangen door: de Centrale organisatie werk en inkomen.
2. Het vierde lid vervalt.
C.
[MvT]
Artikel 7 wordt als volgt gewijzigd:
1. Het eerste lid, onderdeel b, komt te luiden:

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees van 123recht beschikbaar. Bekijk de vele extra's van 123recht en ontvang
80% korting op het eerste abonnementsjaar. Klik hier. 

 

 

 

 

 

 

                                          

 

    
 

x

   

home | geschiedenis | sz-wetten | overige wetten | zoeken | volgende

Copyright Stichting Adviesgroep Bestuursrecht. Alle rechten voorbehouden.
x