MEMORIE VAN TOELICHTING (bewerkt)

Parlementaire behandeling:
- Kamerstukken II 2003-2004, 29 420, nr. 1 (koninklijke boodschap)
- Kamerstukken II 2003-2004, 29 420, nr. 2 (voorstel van wet)
- Kamerstukken II 2003-2004, 29 420, nr. 3 (memorie van toelichting)
- Kamerstukken II 2003-2004, 29 420, nr. 4 (advies RvS en nader rapport)
- Kamerstukken II 2003-2004, 29 420, nr. 5 (verslag)
- Kamerstukken II 2003-2004, 29 420, nr. 6 (nota n.a.v. het verslag)
- Kamerstukken II 2003-2004, 29 420, nr. 7 (amendement-Noorman-den Uyl)
- Kamerstukken II 2003-2004, 29 420, nr. 8 (amendement-Noorman-den Uyl)
- Kamerstukken II 2003-2004, 29 420, nr. 9 (amendement-De Wit)
- Kamerstukken II 2003-2004, 29 420, nr. 10 (amendement-De Wit)
- Kamerstukken II 2003-2004, 29 420, nr. 11 (amendement-Van Gent)
- Kamerstukken II 2003-2004, 29 420, nr. 12 (amendement-Noorman-den Uyl en Van Gent)
- Kamerstukken II 2003-2004, 29 420, nr. 13 (amendement-Noorman-den Uyl)
- Kamerstukken II 2003-2004, 29 420, nr. 14 (motie-Van Gent c.s.)
- Kamerstukken II 2003-2004, 29 420, nr. 15 (motie-Bruls c.s.)
- Kamerstukken II 2003-2004, 29 420, nr. 16 (gewijzigd amendement-De Wit)
- Kamerstukken II 2003-2004, 29 420, nr. 17 (amendement-Van Gent en Noorman-den Uyl)
- Kamerstukken II 2003-2004, 29 420, nr. 18 (brief Staatssecretaris van SZW)
- Kamerstukken II 2004-2005, 29 420, nr. 19 (brief Staatssecretaris van SZW)
- Kamerstukken II 2004-2005, 29 420, nr. 70 (verslag algemeen overleg)
- Handelingen II 2003-2004, blz. 5330-5352
- Handelingen II 2003-2004, blz. 5367-5368
- Kamerstukken I 2003-2004, 29 420, A (voorlopig verslag)
- Kamerstukken I 2003-2004, 29 420, B (memorie van antwoord)
- Kamerstukken I 2003-2004, 29 420, C (eindverslag)
- Handelingen I 2003-2004, blz. 2032-2037
- Handelingen I 2003-2004, blz. 2098-2103

 

 

 

WET van 9 juli 2004, Stb. 2004, 362, houdende wijziging van de Invoeringswet Wet werk en bijstand in verband met het verlenen van de bevoegdheid aan gemeentebesturen om in het kader van de Wet werk en bijstand categoriale regelingen voor de kosten van chronische ziekte of handicap voort te zetten of nieuwe categoriale regelingen ter zake tot stand te brengen. Inwerkingtreding: 23 juli 2004, zie artikel II.

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
     Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is gemeentebesturen de mogelijkheid te bieden om in het kader van de Wet werk en bijstand bestaande categoriale regelingen voor de kosten van chronische ziekte of handicap voort te zetten, dan wel nieuwe categoriale regelingen ter zake tot stand te brengen en daarvoor de Invoeringswet Wet werk en bijstand te wijzigen;
     Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

 

 

Art. I.  [MvT]
Aan artikel 10 van de Invoeringswet Wet werk en bijstand worden twee leden toegevoegd, luidende:

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.