MEMORIE VAN TOELICHTING (bewerkt)

Parlementaire behandeling:
- Kamerstukken II 2003-2004, 29 498, nr. 1 (koninklijke boodschap)
- Kamerstukken II 2003-2004, 29 498, nr. 2 (voorstel van wet)
- Kamerstukken II 2003-2004, 29 498, nr. 3 (memorie van toelichting)
- Kamerstukken II 2003-2004, 29 498, nr. 4 (advies RvS en nader rapport)
- Kamerstukken II 2003-2004, 29 498, nr. 5 (brief Minister van SZW)
- Kamerstukken II 2003-2004, 29 498, nr. 6 (verslag)
- Kamerstukken II 2003-2004, 29 498, nr. 7 (nota n.a.v. het verslag)
- Kamerstukken II 2003-2004, 29 498, nr. 8 (motie-Bussemaker en Vendrik)
- Kamerstukken II 2003-2004, 29 498, nr. 9 (motie-Bussemaker c.s.)
- Kamerstukken II 2003-2004, 29 498, nr. 10 (motie-Vendrik c.s.)
- Kamerstukken II 2003-2004, 29 498, nr. 11 (amendement-De Wit)
- Kamerstukken II 2003-2004, 29 498, nr. 12 (amendement-De Wit)
- Kamerstukken II 2003-2004, 29 498, nr. 13 (brief Minister van SZW)
- Kamerstukken II 2003-2004, 29 498, nr. 14 (verslag wetgevingsoverleg)
- Kamerstukken II 2003-2004, 29 498, nr. 14 (brief Minister van SZW)
- Handelingen II 2003-2004, blz. 5160-5161
- Handelingen II 2003-2004, blz. 5912-5913
- Kamerstukken I 2003-2004, 29 498, A (voorlopig verslag)
- Kamerstukken I 2003-2004, 29 498, B (memorie van antwoord)
- Kamerstukken I 2003-2004, 29 498, C (eindverslag)
- Kamerstukken I 2004-2005, 29 498, D (brief Minister van SZW)
- Handelingen I 2003-2004, blz. 2089-2098
- Handelingen I 2003-2004, blz. 2123-2131

 

 

 

WET van 9 juli 2004, Stb. 2004, 416, tot wijziging van de arbeidsongeschiktheidswetten in verband met de wijziging van de systematiek van de herbeoordelingen (Wet wijziging systematiek herbeoordelingen arbeidsongeschiktheidswetten). Inwerkingtreding: 1 oktober 2004 (Stb. 2004, 433).

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
     Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is om met het oog op de invoering van een nieuw arbeidsongeschiktheidsstelsel de verplichte herbeoordelingen in de arbeidsongeschiktheidswetten af te schaffen;
     Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

 

 

Art. I. Wijziging van de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering  [MvT]
De Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering wordt als volgt gewijzigd:
A. [MvT]
Artikel 34 wordt als volgt gewijzigd:
1. Het eerste lid komt te luiden:
-1. De arbeidsongeschiktheidsuitkering wordt op aanvraag toegekend.
2. Het tweede lid komt te luiden:
-2. Het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen stelt de belanghebbende van de mogelijkheid van het doen van een aanvraag schriftelijk in kennis uiterlijk vier maanden vóór de datum waarop de wachttijd van 104 weken, bedoeld in artikel 19, eerste lid, verstrijkt.
3. In het derde lid vervalt de zinsnede "dan wel voortzetting" alsmede de zinsnede "onderscheidenlijk uiterlijk dertien weken vóór de in het eerste lid bedoelde termijn verstrijkt".
4. Het vierde lid komt te luiden:
-4. Onverminderd het in deze wet ter zake van herziening of intrekking van de arbeidsongeschiktheidsuitkering bepaalde wordt ten aanzien van personen die na 1 juli 1949 zijn geboren, op een bij of krachtens algemene maatregel van bestuur bepaald tijdstip door het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen bezien of er in verband met wijziging van de mate van arbeidsongeschiktheid gronden zijn voor herziening of intrekking van de arbeidsongeschiktheidsuitkering. Het tijdstip kan voor verschillende groepen van personen verschillend worden vastgesteld. Bij algemene maatregel van bestuur kan worden bepaald dat de eerste zin niet van toepassing is op bepaalde groepen van personen.
5. Het zesde en zevende lid vervallen, onder vernummering van het achtste en negende lid tot het zesde en zevende lid.
6. In het tot zesde lid vernummerde lid vervalt de zinsnede "of voort te zetten".
B. [MvT]
Artikel 36, tweede en derde lid, vervalt, onder vernummering van het vierde lid tot het tweede lid.
C. [MvT]
In artikel 87, tweede lid, vervalt de zinsnede "over voortzetting van een arbeidsongeschiktheidsuitkering als bedoeld in artikel 34, derde lid,".
D. [MvT]
Voor artikel 99 wordt een artikel ingevoegd, luidende:

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.