BESLUIT van 11 oktober 2004, Stb. 2004, 516, houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Implementatiewet EG-richtlijn handel in broeikasgasemissierechten

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Op de voordracht van de Staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer van 8 oktober 2004, nr. MJZ2004099295, Directie Juridische Zaken, Afdeling Wetgeving;
     Gelet op artikel XIII van de Implementatiewet EG-richtlijn handel in broeikasgasemissierechten;

     Hebben goedgevonden en verstaan:

 

 

Enig artikel.
-1. Artikel I, onderdeel A, E, voor zover het betreft de artikelen 16.1, 16.2, eerste en tweede lid, 16.3 en 16.23 tot en met 16.31, O, P, onder 1, en R, en de artikelen II, IV tot en met VI en XI van de Implementatiewet EG-richtlijn handel in broeikasgasemissierechten treden in werking met ingang van

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.