MEMORIE VAN TOELICHTING (bewerkt)

Parlementaire behandeling:
- Kamerstukken II 2003-2004, 29 249, nr. 1-2 (koninklijke boodschap en voorstel van wet)
- Kamerstukken II 2003-2004, 29 249, nr. 3 (memorie van toelichting)
- Kamerstukken II 2003-2004, 29 249, nr. 4 (advies RvS en nader rapport)
- Kamerstukken II 2003-2004, 29 249, nr. 5 (verslag)
- Kamerstukken II 2003-2004, 29 249, nr. 6 (nota n.a.v. het verslag)
- Kamerstukken II 2003-2004, 29 249, nr. 7 (amendement-Weekers)
- Kamerstukken II 2003-2004, 29 249, nr. 8 (amendement-Van der Vlies)
- Kamerstukken II 2003-2004, 29 249, nr. 9 (amendement-Noorman-den Uyl)
- Kamerstukken II 2003-2004, 29 249, nr. 10 (amendement-Noorman-den Uyl)
- Handelingen II 2003-2004, blz. 5654-5665
- Handelingen II 2003-2004, blz. 5706
- Kamerstukken I 2003-2004, 29 249, A (gewijzigd voorstel van wet)
- Kamerstukken I 2004-2005, 29 249, B (voorlopig verslag)
- Kamerstukken I 2004-2005, 29 249, C (memorie van antwoord)
- Kamerstukken I 2004-2005, 29 249, D (eindverslag)
- Handelingen I 2004-2005, blz. 48

 

 

 

WET van 4 november 2004, Stb. 2004, 594, houdende wijziging van de Werkloosheidswet en de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen in verband met de vervanging van fictief arbeidsverleden door feitelijk arbeidsverleden en de beperking van het verzorgingsforfait. Inwerkingtreding: 1 januari 2005 (Stb. 2004, 708).

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
     Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is om het verzorgingsforfait meer in overeenstemming te brengen met de ontwikkelingen met betrekking tot arbeidsparticipatie en mitsdien het verzorgingsforfait te beperken en dat het daarnaast wenselijk is het recht op werkloosheidsuitkering in hogere mate afhankelijk te stellen van het feitelijk arbeidsverleden van een werknemer en mitsdien fictief arbeidsverleden te vervangen door feitelijk arbeidsverleden;
     Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

 

 

Art. I. Wijziging Werkloosheidswet  [MvT]
De Werkloosheidswet wordt als volgt gewijzigd:
A. [MvT]
Artikel 17b wordt als volgt gewijzigd:
1. Het tweede lid wordt vervangen door:
-2. Voor de toepassing van artikel 17, aanhef en onder b, onder 1ยบ, worden niet reeds in aanmerking genomen kalenderjaren waarin een persoon recht heeft op kinderbijslag op grond van artikel 7 van de Algemene Kinderbijslagwet of een andere gezinsbijslag als bedoeld in artikel 4, eerste lid, onderdeel h, van Verordening (EEG) nr. 1408/71 van de Raad van 14 juni 1971 betreffende de toepassing van de socialezekerheidsregelingen op werknemers en zelfstandigen, alsmede op hun gezinsleden, die zich binnen de Gemeenschap verplaatsen (PbEG L 149) voor een tot zijn huishouden behorend kind dat bij de aanvang van dat kalenderjaar de leeftijd van 5 jaar niet heeft bereikt, voor de helft gelijkgesteld met kalenderjaren waarin over 52 of meer dagen loon is ontvangen. De in de vorige zin bedoelde persoon wordt aangemerkt als verzorgend persoon.
2. Het derde lid wordt vervangen door:

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.