Parlementaire behandeling:
Kamerstukken II 2004-2005, 29 822.
Handelingen II 2004-2005, blz. 2161-2161.
Kamerstukken I 2004-2005, 29 822 (A, B).
Handelingen I 2004-2005, blz. 560-561.

 

 

WET van 23 december 2004, Stb. 2004, 700, tot wijziging van de Wet op de jeugdzorg (herstel van enige onvolkomenheden). Inwerkingtreding: 29 december 2004.

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
     Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is in de Wet op de jeugdzorg enige onvolkomenheden te herstellen die met name de rechtspersoon betreffen, bedoeld in artikel 254, eerste lid a, van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek, zoals deze bepaling volgens die wet komt te luiden;
     Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

 

[Voor de socialezekerheidswetgeving relevante artikelen, red.]

 

 

Art. I.
De Wet op de jeugdzorg wordt als volgt gewijzigd:
(...)
S.
Artikel 83 komt te luiden:
Art. 83.
In artikel 15, eerste lid, van de Gratiewet wordt "een rechtspersoon als bedoeld in artikel 60, eerste lid, aanhef en onder b, van de Wet op de jeugdhulpverlening" vervangen door: een stichting als bedoeld in artikel 1, onderdeel f, van de Wet op de jeugdzorg.
T.
In artikel 91 wordt "artikel 1, eerste lid, onderdeel l" vervangen door: artikel 1, eerste lid, onderdeel j.
U.
In artikel 92 wordt "artikel 1, eerste lid, onderdeel j" vervangen door: artikel 1, eerste lid, onderdeel g.
(...)
CC.
Artikel 112 wordt als volgt gewijzigd:
1. Aan het derde lid worden een tweede en derde volzin toegevoegd, luidende: Bij algemene maatregel van bestuur worden regels gesteld voor gevallen waarin het besluit, bedoeld in de eerste volzin, niet kan worden afgewacht. Daarbij kan worden afgeweken van het bepaalde in die volzin.
2. In het vierde lid, onder d,¹ wordt "als bedoeld in het derde lid" vervangen door: als bedoeld in artikel 1, onderdeel b, van de Beginselenwet justitiële jeugdinrichtingen.
3. Het zesde lid komt te luiden:

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.