MEMORIE VAN TOELICHTING (bewerkt)

Parlementaire behandeling:
- Kamerstukken II 2003-2004, 29 677, nr. 1 (koninklijke boodschap)
- Kamerstukken II 2003-2004, 29 677, nr. 2 (voorstel van wet)
- Kamerstukken II 2003-2004, 29 677, nr. 3 (memorie van toelichting)
- Kamerstukken II 2003-2004, 29 677, nr. 4 (advies RvS en nader rapport)
- Kamerstukken II 2003-2004, 29 677, nr. 5 (brief Minister van SZW)
- Kamerstukken II 2004-2005, 29 677, nr. 6 (verslag)
- Kamerstukken II 2004-2005, 29 677, nr. 7 (nota n.a.v. het verslag)
- Kamerstukken II 2004-2005, 29 677, nr. 8 (nota van wijziging)
- Kamerstukken II 2004-2005, 29 677, nr. 9 (amendement-Weekers c.s.)
- Kamerstukken II 2004-2005, 29 677, nr. 10 (brief Minister van SZW)
- Kamerstukken II 2004-2005, 29 677, nr. 11 (brief Minister van SZW)
- Kamerstukken II 2004-2005, 29 677, nr. 12 (brief Minister van SZW)
- Kamerstukken II 2004-2005, 29 677, nr. 13 (wijziging voorgesteld door regering)
- Kamerstukken II 2004-2005, 29 677, nr. 14 (brief Staatssecretaris van Financiën)
- Kamerstukken II 2004-2005, 29 677, nr. 15 (verslag schriftelijk overleg)
- Handelingen II 2004-2005, blz. 961-972
- Handelingen II 2004-2005, blz. 1193
- Handelingen II 2004-2005, blz. 1658
- Kamerstukken I 2004-2005, 29 677, A (gewijzigd voorstel van wet)
- Kamerstukken I 2004-2005, 29 677, B (verslag)
- Kamerstukken I 2004-2005, 29 677, C (nota n.a.v. het verslag)
- Handelingen I 2004-2005, blz. 507-508

 

 

 

WET van 23 december 2004, Stb. 2004, 720, tot wijziging van de werknemersverzekeringswetten, de Coördinatiewet Sociale Verzekering, de Wet inkomstenbelasting 2001 en de Wet op de loonbelasting 1964 in verband met uitbreiding van de rechtsgevolgen van de verklaring arbeidsrelatie (Wet uitbreiding rechtsgevolgen VAR). Inwerkingtreding: 1 januari 2005 (Stb. 2004, 721).

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
     Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het, in het kader van het geven van zekerheid, wenselijk is de rechtsgevolgen van de op voet van de Wet inkomstenbelasting 2001 afgegeven verklaring arbeidsrelatie uit te breiden naar de werknemersverzekeringswetten en de Wet op de loonbelasting 1964;
     Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

 

 

Art. I. Wijziging Werkloosheidswet  [MvT]
De Werkloosheidswet wordt als volgt gewijzigd:
A. [MvT]
Artikel 4 wordt als volgt gewijzigd:
1. In het eerste lid, onderdeel a, vervalt "als bedoeld in artikel 4 van de Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen,".
2. Het vijfde lid komt te luiden:
-5. Voor de toepassing van het eerste lid, onderdeel a, wordt onder zelfstandige verstaan de persoon die:
a. in Nederland woont en die belastbare winst uit onderneming geniet als bedoeld in paragraaf 3.2.1 van de Wet inkomstenbelasting 2001, tenzij hij de onderneming niet voor eigen rekening feitelijk drijft; of
b. niet in Nederland woont en die belastbare winst uit Nederlandse onderneming geniet als bedoeld in afdeling 7.2 van de Wet inkomstenbelasting 2001, tenzij hij de onderneming niet voor eigen rekening feitelijk drijft;
c. directeur-grootaandeelhouder is als bedoeld in artikel 6, eerste lid, onderdeel d, en het werk tot stand brengt uitsluitend voor rekening en risico van de onderneming van de rechtspersoon waarvan hij directeur-grootaandeelhouder is.
B. [MvT]
Artikel 6 wordt als volgt gewijzigd:
1. In de aanhef van het eerste lid wordt "de persoon" vervangen door: een persoon.
2.¹ In onderdeel a van het eerste lid wordt "bedoeld" vervangen door: als bedoeld.
3. Aan het eerste lid wordt, onder vervanging van de punt aan het slot van onderdeel d door een puntkomma, een onderdeel toegevoegd, luidende:
e. indien degene met wie hij de arbeidsverhouding heeft, met betrekking tot die arbeidsverhouding op grond van artikel 6a van de Wet op de loonbelasting 1964 niet als inhoudingsplichtige wordt beschouwd.
4. Onder vernummering van het tweede tot derde lid wordt een lid ingevoegd, luidende:
-2. Het eerste lid is alleen van toepassing op de aldaar bedoelde arbeidsverhoudingen.
C. [MvT]
Artikel 6a vervalt.
D. [MvT]
De artikelen 81, vijfde lid, 83, derde lid, en 127b vervallen.
E. [MvT]
Artikel 97b, tweede lid, vervalt, onder vernummering van het derde tot en met elfde lid tot tweede tot en met tiende lid.
F. [MvT]
Artikel 97c, eerste lid, laatste zin, vervalt.
G. [MvT]
Artikel 97d wordt als volgt gewijzigd:
1. In het eerste lid vervalt ", met uitzondering van de overheidswerknemer, bedoeld in het vierde lid,² ".
2. Het vierde lid vervalt.
H. [MvT]
In artikel 97e, onderdeel c, wordt "artikel 97d, tweede en vierde lid" vervangen door: artikel 97d, tweede lid.

1. Gelet op het bepaalde in artikel VIII van de Reparatiewet BZK-wetgeving 2003 dient volgens de redactie, onder vernummering van onder 3 en 4 tot onder 2 en 3, artikel I, onderdeel B, onder 2, te vervallen.
2. Gelet op het bepaalde in artikel XIII, onderdeel O, van de Verzamelwet sociale verzekeringen 2003 dient volgens de redactie "bedoeld in het vierde lid" te worden vervangen door: bedoeld in artikel 97c, eerste lid.

 

Art. II. Wijziging Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering  [MvT]
De Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering wordt als volgt gewijzigd:
A. [MvT]
Artikel 4 wordt als volgt gewijzigd:
1. In het eerste lid, onderdeel a, vervalt "als bedoeld in artikel 4 van de Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen,".
2. Het vijfde lid komt te luiden;

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.