MEMORIE VAN TOELICHTING (bewerkt)

Parlementaire behandeling:
- Kamerstukken II 2003-2004, 29 513, nr. 1 (koninklijke boodschap)
- Kamerstukken II 2003-2004, 29 513, nr. 2 (voorstel van wet)
- Kamerstukken II 2003-2004, 29 513, nr. 3 (memorie van toelichting)
- Kamerstukken II 2003-2004, 29 513, nr. 4 (nader rapport)
- Kamerstukken II 2003-2004, 29 513, nr. 5 (nota van verbetering)
- Kamerstukken II 2003-2004, 29 513, nr. 6; niet gepubliceerd
- Kamerstukken II 2003-2004, 29 513, nr. 7 (nota van wijziging)
- Kamerstukken II 2003-2004, 29 513, nr. 8 (verslag)
- Kamerstukken II 2003-2004, 29 513, nr. 9 (nota n.a.v. het verslag)
- Kamerstukken II 2003-2004, 29 513, nr. 10 (tweede nota van wijziging)
- Kamerstukken II 2003-2004, 29 513, nr. 11 (amendement-Blom en Bussemaker)
- Kamerstukken II 2003-2004, 29 513, nr. 12 (amendement-Blom en Noorman-den Uyl)
- Kamerstukken II 2003-2004, 29 513, nr. 13 (amendement-Blom en Noorman-den Uyl)
- Kamerstukken II 2003-2004, 29 513, nr. 14 (amendement-Verburg)
- Kamerstukken II 2003-2004, 29 513, nr. 15 (verslag wetgevingsoverleg)
- Kamerstukken II 2003-2004, 29 513, nr. 16 (brief Minister van SZW)
- Handelingen II 2003-2004, blz. 5516
- Kamerstukken I 2003-2004, 29 513, A (gewijzigd voorstel van wet)
- Kamerstukken I 2004-2005, 29 513, B (voorlopig verslag)
- Kamerstukken I 2004-2005, 29 513, C (memorie van antwoord)
- Kamerstukken I 2004-2005, 29 513, D (nader voorlopig verslag)
- Kamerstukken I 2004-2005, 29 513, E (nadere memorie van antwoord)
- Kamerstukken I 2004-2005, 29 513, F (eindverslag)
- Kamerstukken I 2004-2005, 29 513, G (brief Minister van SZW)
- Handelingen I 2004-2005, blz. 539-546

 

 

 

WET van 23 december 2004, Stb. 2004, 728, tot wijziging van enkele socialeverzekeringswetten en enige andere wetten in verband met het aanbrengen van enige vereenvoudigingen. Inwerkingtreding: 1 januari 2005 (Stb. 2004, 729).

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
     Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is in enkele socialeverzekeringswetten en enige andere wetten enige vereenvoudigingen aan te brengen;
     Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

 

 

Art. I. Wet op de (re)integratie arbeidsgehandicapten  [MvT + bis]
De Wet op de (re)integratie arbeidsgehandicapten wordt als volgt gewijzigd:
A. [MvT + bis]
Aan artikel 1 worden, onder vervanging van de punt aan het slot van onderdeel p door een puntkomma, twee onderdelen toegevoegd, luidende:
q. minimumloon: het minimumloon, bedoeld in artikel 8, eerste lid, onderdeel c, van de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag;
r. loon: het loon in de zin van de Coördinatiewet Sociale Verzekering.
B. [MvT + bis]
Artikel 16 wordt als volgt gewijzigd:
1. Het eerste lid komt te luiden:
-1. Het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen kan op aanvraag van de werkgever die met een werknemer een dienstbetrekking van ten minste zes maanden is aangegaan of waarmee door elkaar opvolgende dienstbetrekkingen gedurende ten minste zes maanden een dienstbetrekking blijkt te bestaan, subsidie verstrekken voor meerkosten, voor zover:
a. die werkgever aantoont dat het totaal van de kosten die hij maakt of heeft gemaakt ten behoeve van het in dienst houden van een arbeidsgehandicapte werknemer meer bedraagt dan:
1º. €|450,00, indien het loon van de werknemer over het kalenderjaar minder dan 50% van het naar een jaarbedrag herleide minimumloon bedraagt zoals dat voor de werknemer gold op 1 januari van het desbetreffende kalenderjaar; of
2º. €|2000,00, indien het loon van de werknemer over het kalenderjaar ten minste 50% van het bij ten eerste bedoelde minimumloon bedraagt; of
b. die werkgever aantoont dat het totaal van de kosten die hij maakt of heeft gemaakt ten behoeve van het in dienst nemen van een arbeidsgehandicapte werknemer meer bedraagt dan:
1º. €|1350,00, indien het loon van de werknemer over het kalenderjaar minder dan 50% van het minimumloon, bedoeld in onderdeel a, bedraagt; of
2º. €|6000,00, indien het loon van de werknemer over het kalenderjaar ten minste 50% van het minimumloon, bedoeld in onderdeel a, bedraagt; of
c. die werkgever, na ommekomst van de periode van drie respectievelijk één jaar, genoemd in artikel 79b van de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering en artikel 82, 82a of 97c van de Werkloosheidswet, kosten maakt of heeft gemaakt ten behoeve van het in dienst houden van een arbeidsgehandicapte werknemer.
2. Onder vernummering van het derde tot vierde lid wordt na het tweede lid een lid ingevoegd, luidende:
-3. Een subsidie als bedoeld in het eerste lid wordt niet verstrekt indien de subsidie wordt aangevraagd voor een werknemer voor wie reeds eerder aan de werkgever subsidie op grond van dit artikel is verstrekt, tenzij de subsidieaanvraag:
a. geen verband houdt met feiten en omstandigheden die aanleiding zijn geweest voor het verstrekken van de subsidie;
b. betrekking heeft op door de werkgever gemaakte kosten ter vervanging van de bij de arbeid te gebruiken hulpmiddelen door de werknemer.
3. In het tot vierde lid vernummerde derde lid wordt "eerste en tweede" vervangen door: eerste, tweede en derde.
C. [MvT + bis]
In artikel 22, tweede lid, onderdeel c, wordt "arbeid op een proefplaats als bedoeld in artikel 23, eerste lid, onderdeel a," vervangen door: onbeloonde werkzaamheden op een proefplaats bij een werkgever.
D.¹ [MvT + bis]
In artikel 22a, eerste lid, wordt "of die werkzaamheden op een proefplaats verricht als bedoeld in artikel 23, eerste lid, onderdeel a" vervangen door: of die onbeloonde werkzaamheden op een proefplaats bij een werkgever verricht.
E. [MvT + bis]
Hoofdstuk 4, paragraaf 2, vervalt.
F. [MvT + bis + bis]
In artikel 34, eerste lid, vervalt de zinsnede "van een reïntegratie-uitkering als bedoeld in artikel 23," alsmede "de reïntegratie-uitkering,".
G. [MvT + bis + bis]
In artikel 35, eerste lid, vervalt de zinsnede "de reïntegratie-uitkering, bedoeld in artikel 23,".
H. [MvT + bis + bis]
Artikel 36, eerste lid, onderdeel b, vervalt.
I. [MvT + bis + bis]
Artikel 43, eerste lid, onderdeel c, vervalt.
J. [MvT]
In artikel 49a, eerste lid, wordt "Onverminderd artikel 49b, worden beschikkingen" vervangen door "Beschikkingen" en wordt na "en de daarop berustende bepalingen" ingevoegd: worden.
K. [MvT]
Artikel 49b vervalt.
L. [MvT + bis + bis]
Na artikel 87d wordt een artikel ingevoegd, luidende:

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.