MEMORIE VAN TOELICHTING (bewerkt)

Parlementaire behandeling:
- Kamerstukken II 2003-2004, 29 718, nr. 1 (koninklijke boodschap)
- Kamerstukken II 2003-2004, 29 718, nr. 2 (voorstel van wet)
- Kamerstukken II 2003-2004, 29 718, nr. 3 (memorie van toelichting)
- Kamerstukken II 2003-2004, 29 718, nr. 4 (nader rapport)
- Kamerstukken II 2004-2005, 29 718, nr. 5 (verslag)
- Kamerstukken II 2004-2005, 29 718, nr. 6 (nota n.a.v. het verslag)
- Kamerstukken II 2004-2005, 29 718, nr. 7 (nota van wijziging)
- Kamerstukken II 2007-2008, 29 718, nr. 8 (brief Minister van SZW)
- Handelingen II 2004-2005, blz. 1278
- Kamerstukken I 2004-2005, 29 718, A (gewijzigd voorstel van wet)
- Kamerstukken I 2004-2005, 29 718, B (verslag)
- Kamerstukken I 2004-2005, 29 718, C (nota n.a.v. het verslag)
- Kamerstukken I 2004-2005, 29 718, D (brief Minister van SZW)
- Handelingen I 2004-2005, blz. 546-550

 

 

 

WET van 23 december 2004, Stb. 2004, 731, houdende wijziging van de Werkloosheidswet in verband met maximering van de ziekengeldlasten in het wachtgeldfonds voor de uitzendsector en wijziging van enige andere wetten in verband met de Wet verlenging loondoorbetalingsverplichting bij ziekte 2003. Inwerkingtreding: 1 januari 2005 (Stb. 2004, 732).

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
     Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is in de Werkloosheidswet te regelen dat een maximum geldt voor hetgeen ten laste van het wachtgeldfonds voor de uitzendsector wordt gebracht met betrekking tot de ziekengeldlasten en dat het wenselijk is enige socialezekerheidswetten aan te passen in verband met de Wet verlenging loondoorbetalingsverplichting bij ziekte 2003;
     Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

 

 

Art. I. Wijziging van de Werkloosheidswet  [MvT]
De Werkloosheidswet wordt als volgt gewijzigd:
A. [MvT]
In artikel 90, vierde lid, wordt "eerste lid" vervangen door: eerste of derde lid.
B. [MvT]
Artikel 94 wordt als volgt gewijzigd:

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.