MEMORIE VAN TOELICHTING (bewerkt)

Parlementaire behandeling:
- Kamerstukken II 2003-2004, 29 727, nr. 1 (koninklijke boodschap)
- Kamerstukken II 2003-2004, 29 727, nr. 2 (voorstel van wet)
- Kamerstukken II 2003-2004, 29 727, nr. 3 (memorie van toelichting)
- Kamerstukken II 2004-2005, 29 727, nr. 4 (nota van verbetering)
- Kamerstukken II 2004-2005, 29 727, nr. 5 (verslag)
- Kamerstukken II 2004-2005, 29 727, nr. 6 (nota n.a.v. het verslag)
- Kamerstukken II 2004-2005, 29 727, nr. 7 (nota van wijziging)
- Handelingen II 2004-2005, blz. 1813-1814
- Kamerstukken I 2004-2005, 29 727, A (gewijzigd voorstel van wet)
- Kamerstukken I 2004-2005, 29 727, B (eindverslag)
- Handelingen I 2004-2005, blz. 507-508

 

 

 

WET van 23 december 2004, Stb. 2005, 21, houdende wijziging van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen in verband met wijziging van de taken en de werkwijze van de Raad voor werk en inkomen. Inwerkingtreding: 4 maart 2005 (Stb. 2005, 94).

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
     Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is de taken en de werkwijze van de Raad voor werk en inkomen te wijzigen;
     Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

 

 

Art. I. Wijziging van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen  [MvT]
De Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen wordt als volgt gewijzigd:
A. [MvT]
Artikel 17 wordt als volgt gewijzigd:
1. Het eerste lid komt te luiden:
-1. De Raad voor werk en inkomen heeft tot taak overleg te voeren met Onze Minister over voorstellen van deze raad betreffende:
a. het beleid met betrekking tot werk en inkomen;
b. het arbeidsmarktbeleid;
c. de bevordering van de kwaliteit en de transparantie van de reïntegratiemarkt.
2. Het tweede en vijfde lid vervallen, onder vernummering van het derde en vierde lid tot tweede en derde lid.
3. In het tot tweede lid vernummerde lid wordt "met de in het tweede lid bedoelde personen of vertegenwoordigers over de onderwerpen, genoemd in het eerste lid" vervangen door: over de in het eerste lid genoemde onderwerpen met personen of vertegenwoordigers van personen die als cli├źnt betrokken zijn bij uitvoering van die onderwerpen.
4. In het tot derde lid vernummerde lid komt "en derde" te vervallen.
B. [MvT]
Artikel 20 vervalt.
Ba. [MvT]
In artikel 77, derde lid, wordt na "het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen" ingevoegd: , de Raad voor werk en inkomen.
C. [MvT + bis]
Na artikel 83c wordt een artikel ingevoegd, luidende:

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.