MEMORIE VAN TOELICHTING (bewerkt)

Parlementaire behandeling:
- Kamerstukken II 2002-2003, 28 994, nr. A (advies RvS en nader rapport)
- Kamerstukken II 2002-2003, 28 994, nr. 1-2 (koninklijke boodschap en voorstel van wet)
- Kamerstukken II 2002-2003, 28 994, nr. 3 (memorie van toelichting)
- Kamerstukken II 2003-2004, 28 994, nr. 4 (verslag)
- Kamerstukken II 2003-2004, 28 994, nr. 5 (nota n.a.v. het verslag)
- Kamerstukken II 2003-2004, 28 994, nr. 6 (nota van wijziging)
- Kamerstukken II 2003-2004, 28 994, nr. 7 (amendement-Schippers)
- Kamerstukken II 2003-2004, 28 994, nr. 8 (amendement-Kant)
- Kamerstukken II 2003-2004, 28 994, nr. 9 (amendement-Heemskerk)
- Kamerstukken II 2003-2004, 28 994, nr. 10 (amendement-Tonkens)
- Kamerstukken II 2003-2004, 28 994, nr. 11 (amendement-Tonkens)
- Kamerstukken II 2003-2004, 28 994, nr. 12 (amendement-Tonkens)
- Kamerstukken II 2003-2004, 28 994, nr. 13 (amendement-Van der Vlies)
- Kamerstukken II 2003-2004, 28 994, nr. 14 (brief Minister van VWS)
- Kamerstukken II 2003-2004, 28 994, nr. 15 (nota van wijziging)
- Kamerstukken II 2003-2004, 28 994, nr. 16 (amendement-Kant)
- Kamerstukken II 2003-2004, 28 994, nr. 17 (gewijzigd amendement-Tonkens)
- Kamerstukken II 2003-2004, 28 994, nr. 18 (gewijzigd amendement-Van der Vlies)
- Kamerstukken II 2003-2004, 28 994, nr. 19 (gewijzigd amendement-Schippers en Lambrechts)
- Kamerstukken II 2003-2004, 28 994, nr. 20 (amendement-Heemskerk)
- Kamerstukken II 2003-2004, 28 994, nr. 21 (brief Minister van VWS)
- Kamerstukken II 2004-2005, 28 994, nr. 22 (brief Minister van VWS)
- Kamerstukken II 2004-2005, 28 994, nr. 23 (verslag schriftelijk overleg)
- Handelingen II 2003-2004, blz. 4833-4851
- Handelingen II 2003-2004, blz. 5175-5188
- Handelingen II 2003-2004, blz. 5230-5231
- Kamerstukken I 2003-2004, 28 994, A (gewijzigd voorstel van wet)
- Kamerstukken I 2004-2005, 28 994, B (voorlopig verslag)
- Kamerstukken I 2004-2005, 28 994, C (brief Minister van VWS)
- Kamerstukken I 2004-2005, 28 994, D (memorie van antwoord)
- Kamerstukken I 2004-2005, 28 994, E (nader voorlopig verslag)
- Kamerstukken I 2004-2005, 28 994, F (nadere memorie van antwoord)
- Kamerstukken I 2004-2005, 28 994, G (eindverslag)
- Kamerstukken I 2004-2005, 28 994, H (brief Minister van VWS)
- Kamerstukken I 2004-2005, 28 994, I (motie-Schouw c.s.)
- Kamerstukken I 2004-2005, 28 994, J (brief Minister van VWS)
- Kamerstukken I 2004-2005, 28 994, K (brief Minister van VWS)
- Kamerstukken I 2004-2005, 28 994, L (brief Minister van VWS)
- Kamerstukken I 2004-2005, 28 994, M (verslag mondeling overleg)
- Kamerstukken I 2004-2005, 28 994, N (brief Minister van VWS)
- Kamerstukken I 2006-2007, 28 994, O (brief Minister van VWS)
- Kamerstukken I 2006-2007, 28 994, P (verslag schriftelijk overleg)
- Handelingen I 2004-2005, blz. 231-259
- Handelingen I 2004-2005, blz. 285-296
- Handelingen I 2004-2005, blz. 322-338
- Handelingen I 2004-2005, blz. 353-361
- Handelingen I 2004-2005, blz. 365-366

 

 

 

WET van 9 december 2004, Stb. 2005, 27, tot wijziging van de Ziekenfondswet, de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten en enkele andere wetten in verband met herziening van het overeenkomstenstelsel in de sociale ziektekostenverzekering alsmede enkele andere wijzigingen (Wet herziening overeenkomstenstelsel zorg). Inwerkingtreding: 1 februari 2005 (Stb. 2005, 42, en Stb. 2005, 212), zie artikel XII.

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
     Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is het in de Ziekenfondswet en de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten opgenomen overeenkomstenstelsel te vereenvoudigen, opdat de overeenkomsten beter toegesneden kunnen worden op de behoeften van de contractsluitende partijen;
     Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

 

 

Art. I.  [MvT]
De Ziekenfondswet wordt als volgt gewijzigd:
A. [MvT]
Artikel 1, eerste lid, onderdeel f, wordt vervangen door:
f. instelling:
1º. een instelling, toegelaten overeenkomstig artikel 8a;
2º. een in het buitenland gevestigde rechtspersoon die in het desbetreffende land zorg verleent in het kader van het in dat land geldende socialezekerheidsstelsel, dan wel zich richt op het verlenen van zorg aan specifieke groepen van publieke functionarissen;.
B. [MvT]
In artikel 1t, eerste lid, wordt "die ter zake van aan verzekerden verleende verstrekkingen op grond van deze wet" vervangen door: die ter zake van aan verzekerden op grond van deze wet verleende zorg.
C.
Artikel 1x7, onderdeel c, komt te luiden:
c. de accountantscontrole en de inhoud en inrichting van het rapport, bedoeld in artikel 43f.
D. [MvT]
In artikel 1x8, tweede lid, wordt ", vergoeding of uitkering" vervangen door: of een vergoeding.
E.
In artikel 1x12, tweede lid, wordt "verstrekkingen dan wel vormen van zorg" vervangen door: verstrekking van zorg, vergoeding van kosten van zorg dan wel vormen van zorg.
F. [MvT]
In artikel 3, achtste lid, wordt "lidstaat van de Europese Gemeenschappen" vervangen door "lidstaat van de Europese Unie", wordt "Raad van de Europese Gemeenschappen" vervangen door "Raad van de Europese Unie" en wordt "verstrekkingen" vervangen door: prestaties.
G.
Het opschrift van paragraaf b van hoofdstuk II wordt vervangen door: B. De verstrekkingen en de vergoedingen
H. [MvT]
Artikel 8 wordt als volgt gewijzigd:
1. In het eerste lid wordt onderdeel i vervangen door:

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.