MEMORIE VAN TOELICHTING (bewerkt)

Parlementaire behandeling:
- Kamerstukken II 2003-2004, 29 531, nr. 1 (koninklijke boodschap)
- Kamerstukken II 2003-2004, 29 531, nr. 2 (voorstel van wet)
- Kamerstukken II 2003-2004, 29 531, nr. 3 (memorie van toelichting)
- Kamerstukken II 2003-2004, 29 531, nr. 4 (advies RvS en nader rapport)
- Kamerstukken II 2003-2004, 29 531, nr. 5 (nota van verbetering)
- Kamerstukken II 2003-2004, 29 531, nr. 6 (verslag)
- Kamerstukken II 2003-2004, 29 531, nr. 7 (nota n.a.v. het verslag)
- Kamerstukken II 2003-2004, 29 531, nr. 8 (nota van wijziging)
- Kamerstukken II 2003-2004, 29 531, nr. 9 (amendement-Noorman-den Uyl)
- Kamerstukken II 2003-2004, 29 531, nr. 10 (amendement-Omtzigt c.s.)
- Kamerstukken II 2003-2004, 29 531, nr. 13 (brief Minister van SZW en Staatssecretaris van Financiën)
- Kamerstukken II 2003-2004, 29 531, nr. 16 (motie-Weekers c.s.)
- Kamerstukken II 2003-2004, 29 531, nr. 17 (motie-Weekers c.s.)
- Handelingen II 2003-2004, blz. 5665-5684
- Handelingen II 2003-2004, blz. 5794-5804
- Handelingen II 2003-2004, blz. 5906-5907
- Handelingen II 2003-2004, blz. 5907
- Kamerstukken I 2003-2004, 29 531, A (herdruk) (gewijzigd voorstel van wet)
- Kamerstukken I 2004-2005, 29 531, B (voorlopig verslag)
- Kamerstukken I 2004-2005, 29 531, C (memorie van antwoord)
- Kamerstukken I 2004-2005, 29 531, D (eindverslag)
- Kamerstukken I 2004-2005, 29 531, E (brief Minister van SZW)
- Handelingen I 2004-2005, blz. 459-471

 

 

 

WET van 16 december 2004, Stb. 2005, 37, houdende invoering van de Wet financiering sociale verzekeringen (Invoeringswet Wet financiering sociale verzekeringen). Inwerkingtreding: 1 januari 2006 (Stb. 2005, 717); artikel 5, onderdeel D en H, 25 mei 2005 (Stb. 2005, 257).

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
     Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is de invoering van de Wet financiering sociale verzekeringen en enkele daarmee samenhangende onderwerpen te regelen, zulks onder intrekking van onder andere de Wet financiering volksverzekeringen;
     Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

 

 

HOOFDSTUK  1

Definities

 

Art. 1. Algemene begrippen
In de hoofdstukken 3 en 4 van deze wet en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder:
a. Onze Minister: Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid;
b. UWV: het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen, genoemd in hoofdstuk 5 van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen;
c. SVB: de Sociale verzekeringsbank, genoemd in hoofdstuk 6 van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen;
d. College zorgverzekeringen: het College voor zorgverzekeringen, genoemd in hoofdstuk Ia van de Ziekenfondswet;
e. werknemer: de werknemer in de zin van de Werkloosheidswet, de Ziektewet of de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering;
f. werkgever: de werkgever in de zin van de Werkloosheidswet, de Ziektewet of de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering;
g. inspecteur: de functionaris van de rijksbelastingdienst die als zodanig bij regeling van Onze Minister van Financiën is aangewezen.

 

 

HOOFDSTUK  2

Wijziging van andere wetten

 

§ 1.  Sociale Zaken en Werkgelegenheid

 

Art. 2. Werkloosheidswet (2.1.1)  [MvT]
De Werkloosheidswet, zoals deze komt te luiden indien het bij koninklijke boodschap van 20 oktober 2003 ingediende voorstel van wet tot wijziging van de Werkloosheidswet en de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen in verband met de vervanging van fictief arbeidsverleden door feitelijk arbeidsverleden en de beperking van het verzorgingsforfait (Kamerstukken 29 249), het bij koninklijke boodschap van 26 juni 2002 ingediende voorstel van wet houdende regeling met betrekking tot tegemoetkomingen in de kosten van kinderopvang en waarborging van de kwaliteit van kinderopvang (Wet kinderopvang) (Kamerstukken 28 447) en het bij koninklijke boodschap van 13 april 2004 ingediende voorstel van wet tot wijziging van enkele socialeverzekeringswetten en enige andere wetten in verband met het aanbrengen van enige vereenvoudigingen (Kamerstukken 29 513) tot wet zijn verheven en in werking treden, wordt als volgt gewijzigd:
A.¹
In artikel 6a, tweede lid, wordt "de artikelen 81, vijfde lid, 97b, tweede lid, 97c, eerste lid, 97d, vierde lid, en 127b" vervangen door: de artikelen 79, tweede lid, en 127b.
Aa.
In artikel 14, eerste lid, wordt "de Coördinatiewet Sociale Verzekering" vervangen door: hoofdstuk 3 van de Wet financiering sociale verzekeringen.
Ab.
Artikel 17b wordt als volgt gewijzigd:
1. In het zesde lid vervalt onderdeel c, onder vervanging van de puntkomma aan het slot van onderdeel b door een punt.
2. Het zevende lid komt te luiden:

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.