MEMORIE VAN TOELICHTING (eerste lezing) (bewerkt)
MEMORIE VAN TOELICHTING (tweede lezing) (bewerkt)

Parlementaire behandeling eerste lezing:
- Kamerstukken II 2001-2002, 28 051, nr. A (advies RvS en nader rapport)
- Kamerstukken II 2001-2002, 28 051, nr. 1-2 (koninklijke boodschap en voorstel van wet)
- Kamerstukken II 2001-2002, 28 051, nr. 3 (memorie van toelichting)
- Kamerstukken II 2001-2002, 28 051, nr. 4 (verslag)
- Kamerstukken II 2001-2002, 28 051, nr. 5 (herdruk) (nota n.a.v. het verslag)
- Kamerstukken II 2001-2002, 28 051, nr. 6 (nota van wijziging)
- Kamerstukken II 2001-2002, 28 051, nr. 7 (motie-Rehwinkel c.s.)
- Kamerstukken II 2001-2002, 28 051, nr. 8 (motie-Scheltema-de Nie)
- Kamerstukken II 2001-2002, 28 051, nr. 9 (brief Minister van BZK)
- Handelingen II 2001-2002, blz. 3413-3429
- Handelingen II 2001-2002, blz. 3430-3447
- Handelingen II 2001-2002, blz. 3497
- Kamerstukken I 2001-2002, 28 051, nr. 233 (gewijzigd voorstel van wet)
- Kamerstukken I 2001-2002, 28 051, nr. 233a (brief Minister van BZK)
- Kamerstukken I 2001-2002, 28 051, nr. 233b (voorlopig verslag)
- Kamerstukken I 2001-2002, 28 051, nr. 233c (memorie van antwoord)
- Kamerstukken I 2001-2002, 28 051, nr. 233d (eindverslag)
- Handelingen I 2001-2002, blz. 1195-1201
- Handelingen I 2001-2002, blz. 1213-1228
- Handelingen I 2001-2002, blz. 1235

Parlementaire behandeling tweede lezing:
- Kamerstukken II 2002-2003, 28 727, nr. 1-2 (koninklijke boodschap en voorstel van wet)
- Kamerstukken II 2002-2003, 28 727, nr. 3 (memorie van toelichting)
- Kamerstukken II 2002-2003, 28 727, nr. 4 (brief Minister van BZK)
- Kamerstukken II 2002-2003, 28 727, nr. 5 (verslag)
- Kamerstukken II 2003-2004, 28 727, nr. 6 (nota n.a.v. het verslag)
- Handelingen II 2003-2004, blz. 5470-5481
- Handelingen II 2003-2004, blz. 5704
- Kamerstukken I 2004-2005, 28 727, A (voorlopig verslag)
- Kamerstukken I 2004-2005, 28 727, B (memorie van antwoord)
- Kamerstukken I 2004-2005, 28 727, C (eindverslag)
- Handelingen I 2004-2005, blz. 573-575

 

 

 

WET van 20 januari 2005, Stb. 2005, 52, tot verandering in de Grondwet, strekkende tot aanvulling van bepalingen inzake de verkiezing van de Tweede Kamer en de Eerste Kamer der Staten-Generaal, de provinciale staten en de gemeenteraden in verband met de tijdelijke vervanging van hun leden wegens zwangerschap, bevalling of ziekte. Inwerkingtreding: 11 oktober 2006 (Stb. 2006, 449).

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
     Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat de Wet van 27 maart 2002 (Stb. 2002, 172) heeft verklaard dat er grond bestaat het daarbij vastgestelde voorstel in overweging te nemen tot aanvulling van de bepalingen in de Grondwet inzake de verkiezing van de Tweede Kamer en de Eerste Kamer der Staten-Generaal, de provinciale staten en de gemeenteraden in verband met de tijdelijke vervanging van hun leden wegens zwangerschap, bevalling of ziekte;
     Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

 

 

Art. I.  [MvT + bis]
De Grondwet ondergaat de in de artikelen II en III omschreven veranderingen.

 

Art. II.  [MvT + bis]
A. [MvT + bis]
Na artikel 57 wordt een nieuw artikel ingevoegd, dat luidt:

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.