MEMORIE VAN TOELICHTING (bewerkt)

Parlementaire behandeling:
- Kamerstukken II 2004-2005, 30 005, nr. 1 (koninklijke boodschap)
- Kamerstukken II 2004-2005, 30 005, nr. 2 (voorstel van wet)
- Kamerstukken II 2004-2005, 30 005, nr. 3 (memorie van toelichting)
- Kamerstukken II 2004-2005, 30 005, nr. 4 (oorspronkelijke tekst VvW en MvT)
- Kamerstukken II 2004-2005, 30 005, nr. 5 (advies RvS en nader rapport)
- Kamerstukken II 2004-2005, 30 005, nr. 6 (nota van verbetering)
- Kamerstukken II 2004-2005, 30 005, nr. 7 (verslag)
- Kamerstukken II 2004-2005, 30 005, nr. 8 (amendement-De Wit)
- Kamerstukken II 2004-2005, 30 005, nr. 9 (amendement-Noorman-den Uyl)
- Kamerstukken II 2004-2005, 30 005, nr. 10 (brief Minister van SZW)
- Kamerstukken II 2004-2005, 30 005, nr. 11; niet gepubliceerd
- Kamerstukken II 2004-2005, 30 005, nr. 12 (nota n.a.v. het verslag)
- Kamerstukken II 2004-2005, 30 005, nr. 13 (motie-Noorman-den Uyl en Weekers)
- Kamerstukken II 2004-2005, 30 005, nr. 14 (gewijzigde motie-Noorman-den Uyl en Weekers)
- Kamerstukken II 2004-2005, 30 005, nr. 15 (nota van wijziging)
- Kamerstukken II 2004-2005, 30 005, nr. 16 (brief Minister van SZW en Staatssecretaris van Financiën)
- Handelingen II 2004-2005, blz. 3712-3735
- Handelingen II 2004-2005, blz. 3767-3772
- Handelingen II 2004-2005, blz. 3816-3817
- Kamerstukken I 2004-2005, 30 005, A (gewijzigd voorstel van wet)
- Kamerstukken I 2004-2005, 30 005, B (eindverslag)
- Handelingen I 2004-2005, blz. 926

 

 

 

WET van 24 maart 2005, Stb. 2005, 192, tot aanvulling van het inkomen van ouderen met een bescheiden inkomen en aanpassing berekening vakantie-uitkering voor uitkeringsgerechtigden (Wet inkomensaanvulling 2005). Inwerkingtreding: 15 april 2005.

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
     Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is te voorzien in een inkomensaanvulling voor ouderen met een bescheiden inkomen en in een technische wijziging van de vaststelling van de vakantie-uitkering voor uitkeringsgerechtigden;
     Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

 

 

Art. I.  [MvT]
De Wet inkomstenbelasting 2001 wordt als volgt gewijzigd:
In artikel 8.17, eerste lid, wordt "€|30 728" vervangen door: €|30 778.

 

Art. II.  [MvT]
De Wet op de loonbelasting 1964 wordt als volgt gewijzigd:
In artikel 22b, eerste lid, wordt "€|30 728" vervangen door: €|30 778.

 

Art. III.  [MvT]
De Wet werk en bijstand wordt als volgt gewijzigd:
A. [MvT]
In artikel 37, tweede lid, vervalt de tweede zin.
B. [MvT]
Artikel 38, eerste lid, onderdeel b, komt te luiden:

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.