MEMORIE VAN TOELICHTING (bewerkt)

Parlementaire behandeling:
- Kamerstukken II 2001-2002, 28 467, nr. A (oorspronkelijke tekst VvW en MvT)
- Kamerstukken II 2001-2002, 28 467, nr. B (advies RvS en nader rapport)
- Kamerstukken II 2001-2002, 28 467, nr. 1-2 (koninklijke boodschap en voorstel van wet)
- Kamerstukken II 2001-2002, 28 467, nr. 3 (memorie van toelichting)
- Kamerstukken II 2003-2004, 28 467, nr. 4 (nota van wijziging)
- Kamerstukken II 2003-2004, 28 467, nr. 5 (tweede nota van wijziging)
- Kamerstukken II 2003-2004, 28 467, nr. 6 (verslag)
- Kamerstukken II 2003-2004, 28 467, nr. 7 (nota n.a.v. het verslag)
- Kamerstukken II 2003-2004, 28 467, nr. 8 (derde nota van wijziging)
- Kamerstukken II 2003-2004, 28 467, nr. 9 (brief Minister van SZW)
- Kamerstukken II 2004-2005, 28 467, nr. 10 (amendement-Stuurman)
- Kamerstukken II 2004-2005, 28 467, nr. 11 (amendement-Stuurman)
- Kamerstukken II 2004-2005, 28 467, nr. 12 (vierde nota van wijziging)
- Kamerstukken II 2004-2005, 28 467, nr. 13 (gewijzigd amendement-Stuurman en Tonkens)
- Kamerstukken II 2004-2005, 28 467, nr. 14 (amendement-Stuurman c.s.)
- Kamerstukken II 2004-2005, 28 467, nr. 15 (amendement-Tonkens en Stuurman)
- Kamerstukken II 2004-2005, 28 467, nr. 16 (amendement-Tonkens en Stuurman)
- Kamerstukken II 2004-2005, 28 467, nr. 17 (brief Minister van SZW)
- Kamerstukken II 2004-2005, 28 467, nr. 18 (motie-Örgü c.s.)
- Kamerstukken II 2004-2005, 28 467, nr. 19 (vijfde nota van wijziging)
- Handelingen II 2004-2005, blz. 661-676
- Handelingen II 2004-2005, blz. 1973-1985
- Handelingen II 2004-2005, blz. 2246-2247
- Kamerstukken I 2004-2005, 28 467, A (gewijzigd voorstel van wet)
- Kamerstukken I 2004-2005, 28 467, B (nota van verbetering)
- Kamerstukken I 2004-2005, 28 467, C (voorlopig verslag)
- Kamerstukken I 2004-2005, 28 467, D (memorie van antwoord)
- Kamerstukken I 2004-2005, 28 467, E (eindverslag)
- Handelingen I 2004-2005, blz. 1010-1011

 

 

 

WET van 28 april 2005, Stb. 2005, 274, tot wijziging van de Wet arbeid en zorg en enige andere wetten in verband met het tot stand brengen van een recht op langdurend zorgverlof en het aanbrengen van enkele verbeteringen. Inwerkingtreding: 1 juni 2005 (Stb. 2005, 278).

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
     Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is regels vast te stellen inzake een recht op langdurend zorgverlof;
     Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

 

 

Art. I.  [MvT]
De Wet arbeid en zorg wordt als volgt gewijzigd:
A. [MvT]
Aan artikel 1:3 wordt een lid toegevoegd, luidende:
-3. Voor de toepassing van deze wet wordt verstaan onder levensbedreigend ziek: de gezondheidssituatie die zo ernstig is dat volgens objectieve medische maatstaven het leven van de persoon op korte termijn ernstig gevaar loopt.
B. [MvT]
In hoofdstuk 1 wordt na artikel 1:4 ingevoegd: 
Art. 1:5. Werkingsduur, regeling bestuursorgaan of regeling met ondernemingsraad/personeelsvertegenwoordiging
Voor de toepassing van de artikelen 4:7 en 5:16 geldt een afwijkende regeling door of namens een daartoe bevoegd bestuursorgaan of een afwijkende regeling waaromtrent de werkgever schriftelijk overeenstemming heeft bereikt met de ondernemingsraad of, bij het ontbreken daarvan, met de personeelsvertegenwoordiging, voor vijf jaren vanaf het tijdstip waarop die regeling ingaat, indien geen termijn van ten hoogste vijf jaren is bepaald. Indien geen termijn is bepaald, gaat bij wijziging van de regeling waarvan de in de eerste zin bedoelde afwijking deel uitmaakt binnen het in die zin bedoelde tijdvak, ten aanzien van de afwijking een nieuw tijdvak in op het tijdstip van inwerkingtreding van de wijziging.
Ba.
1. Artikel 3:16 wordt gewijzigd als volgt:
1º. In het eerste lid wordt de punt aan het slot van onderdeel l vervangen door een puntkomma en wordt toegevoegd:
m. ter zake van terugvordering: de artikelen 33 tot en met 33b;
n. ter zake van vervreemding, verpanding en volmacht tot ontvangst: artikel 50;
o. ter zake van boeten: de artikelen 45a tot en met 45g.
2º. Het tweede lid vervalt.
3º. Het derde tot en met vijfde lid worden vernummerd tot tweede tot en met vierde lid.
2. Artikel 3:27 wordt gewijzigd als volgt:
1º. In het eerste lid wordt de punt aan het slot van onderdeel j vervangen door een puntkomma en wordt toegevoegd:
k. ter zake van terugvordering: artikel 63, met dien verstande dat bij algemene maatregel van bestuur kan worden bepaald dat, in afwijking van het eerste lid van dat artikel, onder bij dat besluit te bepalen omstandigheden, een uitkering ter zake van vervanging niet wordt teruggevorderd;
l. ter zake van vervreemding, verpanding en volmacht tot ontvangst: artikel 66;
m. ter zake van boeten: de artikelen 48 tot en met 54.
2º. Het tweede lid vervalt.
3º. Het derde tot en met zevende lid worden vernummerd tot tweede tot en met zesde lid.
C. [MvT]
Het kopje boven artikel 4:7 komt te luiden: Recht met afwijkingsmogelijkheden.
D. [MvT]
In artikel 4:7 wordt na "uitsluitend" ingevoegd: ten nadele van de werknemer.
E. [MvT]
De titel van hoofdstuk 5 komt te luiden: HOOFDSTUK 5. Kort- en langdurend zorgverlof.
F. [MvT]
Na de aanduiding van hoofdstuk 5 en voor "§ 1. Verlofvorm" wordt ingevoegd: AFDELING 1. Kortdurend zorgverlof.
Fa.
Aan artikel 5:2 wordt een zin toegevoegd, luidende:

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.