BESLUIT van 22 juni 2005, Stb. 2005, 320, houdende aanpassing van algemene maatregelen van bestuur aan de Wet uniforme openbare voorbereidingsprocedure Awb en vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet uniforme openbare voorbereidingsprocedure Awb en de Aanpassingswet uniforme openbare voorbereidingsprocedure Awb (Aanpassingsbesluit uniforme openbare voorbereidingsprocedure Awb)

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Op de voordracht van Onze Minister van Justitie van 14 april 2005, Directie Wetgeving, nr. 5346510/05/6;
     Gelet op:
- artikel 9, eerste lid, van de Archiefwet 1995,
- de artikelen 69, tweede lid, en 70 van de Gezondheids- en welzijnswet voor dieren,
- de artikelen 16, eerste lid, 17, 17a en 34 van de Kernenergiewet,
- de artikelen 14, tweede lid, en 16, tweede lid, van de Loodsenwet,
- de artikelen 25, derde en vijfde lid, en 76, eerste lid, onderdeel a en e, van de Luchtvaartwet,
- de artikelen 49 en 52 van de Mijnbouwwet,
- artikel 5, eerste lid, van de Ontgrondingenwet,
- de artikelen 33, 36 en 41, tweede lid, van de Wegenwet,
- artikel 3, zesde lid, van de Wet agrarisch grondverkeer,
- artikel 4 van de Wet beheer rijkswaterstaatswerken,
- de artikelen 8 en 16, eerste lid, onderdeel b, en tweede lid, van de Wet bodembescherming,
- de artikelen 71, vierde lid, 89, derde lid, en 174 van de Wet geluidhinder,
- artikel 8.15 van de Wet luchtvaart,
- de artikelen 7.2, 7.4, 7.5, achtste lid, 7.8e, 7.35, vierde lid, en 10.17 van de Wet milieubeheer,
- de artikelen 24, 26 en 39, derde lid, van de Wet milieugevaarlijke stoffen,
- artikel 16, tweede lid, van de Wet op de waterhuishouding,
- artikel 4a, eerste en tweede lid, van de Wet rampen en zware ongevallen en
- artikel 6, derde lid, van de Wet voorkoming verontreiniging door schepen,
     alsmede op artikel V van de Wet uniforme openbare voorbereidingsprocedure Awb en artikel 2, eerste lid, van hoofdstuk 11 van de Aanpassingswet uniforme openbare voorbereidingsprocedure Awb;
     De Raad van State gehoord (advies van 1 juni 2005, nr. W03.05.0138/I);
     Gezien het nader rapport van Onze Minister van Justitie van 21 juni 2005, Directie Wetgeving, nr. 5357606/05/6;

     Hebben goedgevonden en verstaan:

 

[Voor de socialezekerheidswetgeving relevante artikelen, red.]

 

 

HOOFDSTUK  8

Slotbepalingen

 

Art. 1.
Op 1 juli

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.