MEMORIE VAN TOELICHTING (bewerkt)

Parlementaire behandeling:
- Kamerstukken II 2003-2004, 29 762, nr. 1 (koninklijke boodschap)
- Kamerstukken II 2003-2004, 29 762, nr. 2 (voorstel van wet)
- Kamerstukken II 2003-2004, 29 762, nr. 3 (memorie van toelichting)
- Kamerstukken II 2003-2004, 29 762, nr. 4 (advies RvS en nader rapport)
- Kamerstukken II 2004-2005, 29 762, nr. 5 (verslag)
- Kamerstukken II 2004-2005, 29 762, nr. 6 (nota n.a.v. het verslag)
- Kamerstukken II 2004-2005, 29 762, nr. 7 (verslag hoorzitting)
- Kamerstukken II 2004-2005, 29 762, nr. 8 (amendement-Kant)
- Kamerstukken II 2004-2005, 29 762, nr. 9 (verslag schriftelijk overleg)
- Kamerstukken II 2004-2005, 29 762, nr. 10 (amendement-Kant)
- Kamerstukken II 2004-2005, 29 762, nr. 11 (herdruk) (amendement-Kant c.s.)
- Kamerstukken II 2004-2005, 29 762, nr. 12 (amendement-Tonkens)
- Kamerstukken II 2004-2005, 29 762, nr. 13 (amendement-Kant)
- Kamerstukken II 2004-2005, 29 762, nr. 14 (amendement-Kant)
- Kamerstukken II 2004-2005, 29 762, nr. 15 (brief Minister van VWS)
- Kamerstukken II 2004-2005, 29 762, nr. 16 (amendement-Van der Vlies)
- Kamerstukken II 2004-2005, 29 762, nr. 17 (amendement-Kant c.s.)
- Kamerstukken II 2004-2005, 29 762, nr. 18 (nota van wijziging)
- Kamerstukken II 2004-2005, 29 762, nr. 19 (amendement-Omtzigt)
- Kamerstukken II 2004-2005, 29 762, nr. 20 (brief Minister van VWS)
- Kamerstukken II 2004-2005, 29 762, nr. 21 (motie-Smits c.s.)
- Kamerstukken II 2004-2005, 29 762, nr. 22 (motie-Omtzigt)
- Kamerstukken II 2004-2005, 29 762, nr. 23 (tweede nota van wijziging)
- Kamerstukken II 2004-2005, 29 762, nr. 24 (brief Minister van VWS)
- Kamerstukken II 2004-2005, 29 762, nr. 25 (verslag wetgevingsoverleg)
- Kamerstukken II 2004-2005, 29 762, nr. 26 (brief Minister van VWS)
- Kamerstukken II 2004-2005, 29 762, nr. 27 (brief Minister van VWS)
- Kamerstukken II 2004-2005, 29 762, nr. 28 (verslag algemeen overleg)
- Handelingen II 2004-2005, blz. 2291-2322
- Handelingen II 2004-2005, blz. 2323-2332
- Handelingen II 2004-2005, blz. 2336-2365
- Handelingen II 2004-2005, blz. 2506
- Handelingen II 2004-2005, blz. 2506-2507
- Kamerstukken I 2004-2005, 29 762, A (gewijzigd voorstel van wet)
- Kamerstukken I 2004-2005, 29 762, B (brief Minister van VWS)
- Kamerstukken I 2004-2005, 29 762, C (voorlopig verslag)
- Kamerstukken I 2004-2005, 29 762, D (memorie van antwoord)
- Kamerstukken I 2004-2005, 29 762, D (motie-Hamel c.s.)
- Kamerstukken I 2004-2005, 29 762, E (verslag aantal gesprekken)
- Kamerstukken I 2004-2005, 29 762, E (motie-Swenker c.s.)
- Kamerstukken I 2004-2005, 29 762, F (nader voorlopig verslag)
- Kamerstukken I 2004-2005, 29 762, G (verslag schriftelijk overleg)
- Kamerstukken I 2004-2005, 29 762, H (nadere memorie van antwoord)
- Kamerstukken I 2004-2005, 29 762, I (eindverslag)
- Kamerstukken I 2004-2005, 29 762, J (brief Minister en Staatssecretaris van VWS)
- Kamerstukken I 2004-2005, 29 762, K (herdruk) (brief Minister van VWS)
- Kamerstukken I 2004-2005, 29 762, L (brief Minister van VWS)
- Handelingen I 2004-2005, blz. 1183-1263
- Handelingen I 2004-2005, blz. 1301-1304

 

 

 

WET van 16 juni 2005, Stb. 2005, 369, houdende regels inzake de aanspraak op een financiële tegemoetkoming in de premie van een zorgverzekering vanwege een laag inkomen (Wet op de zorgtoeslag). Inwerkingtreding: 1 januari 2006 (Stb. 2005, 649).

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
     Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is dat personen voor wie de premie voor een zorgverzekering in verhouding tot hun inkomen een te zware last vormt, een financiële tegemoetkoming kunnen krijgen;
     Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

 

 

Art. 1.
-1. In deze wet en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder:
a. Onze Minister: Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport;
b. zorgverzekering: de schadeverzekering, bedoeld in artikel 1, onderdeel d, van de Zorgverzekeringswet;
c. verzekerde: de persoon, bedoeld in artikel 1, onderdeel f, van de Zorgverzekeringswet, vanaf de eerste dag van de kalendermaand volgende op de maand waarin hij 18 jaar wordt, met uitzondering van de verzekerde, bedoeld in artikel 24, eerste lid, van die wet;
d. zorgtoeslag: een tegemoetkoming in de premie voor een zorgverzekering;
e. drempelinkomen: 108% van het twaalfvoud van het in artikel 8, eerste lid, onderdeel a, van de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag bedoelde bedrag per maand, verminderd met het werknemersaandeel in de premie ingevolge artikel 3.2.3.1,¹ tweede lid, van de Wet financiering sociale verzekeringen en vermeerderd met de vergoeding ingevolge artikel 46, eerste lid, van de Zorgverzekeringswet over dat loon;
f. de standaardpremie: het op grond van artikel 3 vastgestelde bedrag;
g. de normpremie: de aan de hand van het drempelinkomen en het toetsingsinkomen van de verzekerde berekende premie voor een zorgverzekering in het berekeningsjaar.
-2. De hoogte van de zorgtoeslag is afhankelijk van de draagkracht.

1. Volgens de redactie dient "artikel 3.2.3.1" te worden vervangen door: artikel 25.

 

Art. 2.
-1. Indien de normpremie voor een verzekerde in het berekeningsjaar minder bedraagt dan de standaardpremie in dat jaar, heeft de verzekerde aanspraak op een zorgtoeslag ter grootte van dat verschil. Voor een verzekerde met een partner wordt daarbij tweemaal de standaardpremie in aanmerking genomen; in dat geval worden de verzekerde en zijn partner voor de toepassing van deze wet geacht gezamenlijk

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.