MEMORIE VAN TOELICHTING (bewerkt)

Parlementaire behandeling:
- Kamerstukken II 2004-2005, 30 016, nr. 1 (koninklijke boodschap)
- Kamerstukken II 2004-2005, 30 016, nr. 2 (voorstel van wet)
- Kamerstukken II 2004-2005, 30 016, nr. 3 (memorie van toelichting)
- Kamerstukken II 2004-2005, 30 016, nr. 4 (nader rapport)
- Kamerstukken II 2004-2005, 30 016, nr. 5 (nota van wijziging)
- Kamerstukken II 2004-2005, 30 016, nr. 6 (verslag)
- Kamerstukken II 2004-2005, 30 016, nr. 7 (nota n.a.v. het verslag)
- Kamerstukken II 2004-2005, 30 016, nr. 8 (tweede nota van wijziging)
- Kamerstukken II 2004-2005, 30 016, nr. 9 (motie-Noorman-den Uyl en Bruls)
- Kamerstukken II 2004-2005, 30 016, nr. 10 (brief Minister van SZW)
- Kamerstukken II 2004-2005, 30 016, nr. 11 (brief Minister van SZW)
- Handelingen II 2004-2005, blz. 5333-5338
- Handelingen II 2004-2005, blz. 5365
- Kamerstukken I 2004-2005, 30 016, A (gewijzigd voorstel van wet)
- Kamerstukken I 2004-2005, 30 016, B (voorlopig verslag)
- Kamerstukken I 2004-2005, 30 016, C (memorie van antwoord)
- Kamerstukken I 2004-2005, 30 016, D (eindverslag)
- Handelingen I 2004-2005, blz. 1530-1533

 

 

 

WET van 16 juli 2005, Stb. 2005, 382, tot wijziging van de Werkloosheidswet in verband met het preventief inzetten van reïntegratie-instrumenten, het opdragen van de reïntegratietaak aan overheidswerkgevers, het ondersteunen van WAO-herbeoordeelden bij scholing, het subsidiëren van scholing in het kader van de Wajong en enkele andere wijzigingen in wetten die de reïntegratie-instrumenten betreffen. Inwerkingtreding: 29 juli 2005 (Stb. 2005, 383).

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
     Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is reïntegratie-instrumenten preventief in te zetten voor met werkloosheid bedreigde werknemers, overheidswerkgevers de taak op te dragen de inschakeling in de arbeid van overheidswerknemers te bevorderen, WAO-herbeoordeelde werklozen te ondersteunen bij scholing en een grondslag te creëren voor nieuwe financiering van scholing van jonggehandicapten met ernstige scholingsbelemmeringen. Dat het voorts wenselijk is in wetten nog enkele technische wijzigingen aan te brengen in artikelen over reïntegratie-instrumenten;
     Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

 

 

Art. I. Wijziging van de Werkloosheidswet  [MvT]
De Werkloosheidswet wordt als volgt gewijzigd:
A. [MvT]
Artikel 72, eerste lid, komt te luiden:
-1. Het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen heeft tot taak de inschakeling in de arbeid te bevorderen van:
a. werknemers, niet zijnde overheidswerknemers, die recht op uitkering hebben op grond van hoofdstuk IIa of IIb;
b. werknemers, niet zijnde overheidswerknemers, die kunnen aantonen dat de dienstbetrekking binnen vier maanden zal eindigen en van wie naar het oordeel van de Centrale organisatie werk en inkomen redelijkerwijs valt aan te nemen dat zij recht zullen hebben op een uitkering op grond van hoofdstuk IIa of IIb.
B. [MvT]
Artikel 72a komt te luiden:
Art. 72a.
De overheidswerkgever heeft tot taak de inschakeling in de arbeid te bevorderen van een persoon die uit hoofde van een dienstbetrekking als overheidswerknemer met die overheidswerkgever recht heeft op uitkering op grond van hoofdstuk IIa of IIb.
C. [MvT + bis]
Artikel 76 wordt als volgt gewijzigd:
1. In het tweede lid wordt "in het eerste lid" vervangen door: in het eerste en derde lid. [MvT]
2. Na het tweede lid worden twee leden toegevoegd, luidende: [MvT]
-3. In afwijking van het eerste lid blijft het recht op uitkering op grond van hoofdstuk IIa of IIb van de herbeoordeelde bestaan totdat de naar het oordeel van het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen noodzakelijke opleiding of scholing is beëindigd, indien de opleiding of scholing deel uit maakt van een plan als bedoeld in artikel 29, tweede lid, dat binnen drie maanden na de datum van verlaging of intrekking van de arbeidsongeschiktheidsuitkering is opgesteld en met de opleiding of scholing is aangevangen vóór de duur van de uitkering verstrijkt.
-4. Onder herbeoordeelde als bedoeld in het derde lid wordt verstaan: de werknemer wiens arbeidsongeschiktheidsuitkering is verlaagd of ingetrokken als gevolg van de toepassing van artikel 34, vierde lid, van de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering, artikel 35, vijfde lid, van de Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen of artikel 28, vijfde lid, van de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten, of de persoon, bedoeld in artikel 2, derde lid, van het Besluit eenmalige herbeoordelingen arbeidsongeschiktheidswetten, wiens arbeidsongeschiktheidsuitkering is verlaagd of ingetrokken.
D. [MvT]
In artikel 93, onderdeel k, wordt "onderdeel o" vervangen door: onderdeel n.
E. [MvT]
In artikel 97f, eerste lid, vervalt, onder verlettering van de onderdelen n en o tot onderdelen m en n, onderdeel m alsmede onderdeel p en wordt de puntkomma na het tot n vernummerde onderdeel vervangen door een punt.
F. [MvT]
Aan hoofdstuk Xb wordt een artikel, waarvan de nummering aansluit op het laatste artikel van dat hoofdstuk, toegevoegd, luidende:

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.