MEMORIE VAN TOELICHTING (bewerkt)

Parlementaire behandeling:
- Kamerstukken II 2004-2005, 30 133, nr. 1 (koninklijke boodschap)
- Kamerstukken II 2004-2005, 30 133, nr. 2 (voorstel van wet)
- Kamerstukken II 2004-2005, 30 133, nr. 3 (memorie van toelichting)
- Kamerstukken II 2004-2005, 30 133, nr. 4 (verslag)
- Handelingen II 2004-2005, blz. 5933-5934
- Kamerstukken I 2004-2005, 30 133, A (eindverslag)
- Handelingen I 2005-2006, blz. 1567-1569

 

 

 

WET van 15 september 2005, Stb. 2005, 472, houdende wijziging van de Werkloosheidswet ter uitvoering van Richtlijn nr. 2002/74/EG. Inwerkingtreding: 30 september 2005.

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
     Alzo Wij in overweging genomen hebben dat het noodzakelijk is uitvoering te geven aan Richtlijn nr. 2002/74/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 23 september 2002 (PbEG L 270) tot wijziging van Richtlijn nr. 80/987/EG van de Raad betreffende de onderlinge aanpassing van de wetgevingen der lidstaten inzake de bescherming van de werknemers bij insolventie van de werkgever;
     Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

 

 

Art. I. Wijziging Werkloosheidswet  [MvT]
Artikel 62 van de Werkloosheidswet wordt als volgt gewijzigd:

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.