BESLUIT van 21 september 2005, Stb. 2005, 473, houdende het tijdstip van inwerkingtreding van enkele artikelen van de Natuurbeschermingswet 1998 en de Wet van 20 januari 2005 tot wijziging van de Natuurbeschermingswet 1998 in verband met Europeesrechtelijke verplichtingen

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Op de voordracht van Onze Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van 14 september 2005, nr. TRCJZ/2005/2733, Directie Juridische Zaken;
     Gelet op artikel 74 van de Natuurbeschermingswet 1998;
     Gelet op artikel VIII van de Wet van 20 januari 2005 tot wijziging van de Natuurbeschermingswet 1998 in verband met Europeesrechtelijke verplichtingen (Stb. 2005, 195);

     Hebben goedgevonden en verstaan:

 

 

Art. 1.
De artikelen 1, onderdeel b tot en met f, 2, 10 tot en met 26, 30 tot en met 38, 39, tweede lid, 40 tot en met 46, 49 en 57 tot en met 75 van de Natuurbeschermingswet 1998 treden in werking met ingang van

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.