Parlementaire behandeling:
Kamerstukken II 2002-2003, 2003-2004, 28 995.
Handelingen II 2003-2004, blz. 5517-5517.
Kamerstukken I 2003-2004, 2004-2005, 28 995 (A, B, C, D, E, F, G, H, I).
Handelingen I 2005-2006, blz. 33-50, 69-83, 102-102.

 

 

WET van 6 oktober 2005, Stb. 2005, 530, tot aanpassing van bijzondere wetten aan de Wet dualisering gemeentebestuur (Wet dualisering gemeentelijke medebewindsbevoegdheden). Inwerkingtreding: 8 maart 2006 (Stb. 2005, 531).

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
     Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het gewenst is de bevoegdheidsverdeling in bijzondere wetten in overeenstemming te brengen met de Wet dualisering gemeentebestuur;
     Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

 

[Voor de socialezekerheidswetgeving relevante artikelen, red.]

 

 

HOOFDSTUK  10

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

 

Art. XLVII.
In artikel 57, eerste lid, van de Algemene nabestaandenwet wordt "van de gemeente" vervangen door: van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente.

 

Art. XLVIII.
In artikel 20, tweede lid, van de Algemene Ouderdomswet wordt "van de gemeente" vervangen door: van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente.

 

Art. XLIX.
In artikel 39, tweede lid, van de Werkloosheidswet wordt "van de gemeente" vervangen door: van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente.

 

Art. L.
In artikel 57, tweede lid, van de Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen wordt "van de gemeente" vervangen door: van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente.

 

Art. LI.
In artikel 49, tweede lid, van de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten wordt "van de gemeente" vervangen door: van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente.

 

Art. LII.ยน
In artikel 37, eerste lid, van de Wet inkomensvoorziening kunstenaars wordt "van de gemeente" vervangen door: van burgemeester en wethouders.

1. Ingevolge artikel 1 van het Besluit van 20 oktober 2005, Stb. 2005, 531, treedt artikel LII niet in werking, red.

 

Art. LIII.
De Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen wordt als volgt gewijzigd:
A.
In artikel 11a, derde lid, wordt "Het gemeentebestuur" vervangen door: De gemeenteraad.
B.
Artikel 20f wordt als volgt gewijzigd:
1. Het derde lid komt te luiden:

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.