MEMORIE VAN TOELICHTING (bewerkt)

Parlementaire behandeling:
- Kamerstukken II 2004-2005, 30 198, nr. 1 (koninklijke boodschap)
- Kamerstukken II 2004-2005, 30 198, nr. 2 (voorstel van wet)
- Kamerstukken II 2004-2005, 30 198, nr. 3 (memorie van toelichting)
- Kamerstukken II 2004-2005, 30 198, nr. 4 (advies RvS en nader rapport)
- Kamerstukken II 2005-2006, 30 198, nr. 5 (verslag)
- Kamerstukken II 2005-2006, 30 198, nr. 6 (nota n.a.v. het verslag)
- Handelingen II 2005-2006, blz. 1233
- Kamerstukken I 2005-2006, 30 198, A (eindverslag)
- Handelingen I 2005-2006, blz. 352-353

 

 

 

WET van 1 december 2005, Stb. 2005, 624, houdende wijziging van de arbeidsongeschiktheidswetten in verband met verlaging van de leeftijdsgrens voor de eenmalige herbeoordelingen. Inwerkingtreding: 14 december 2005.

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
     Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is om de leeftijdsgrens voor de eenmalige herbeoordelingen op grond van de arbeidsongeschiktheidswetten te verlagen;
     Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

 

 

Art. I. Wijziging van de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering  [MvT]
In artikel 34, vierde lid, van de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering wordt "personen die na 1 juli 1949 zijn geboren" vervangen door:

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.