MEMORIE VAN TOELICHTING (bewerkt)

Parlementaire behandeling:
- Kamerstukken II 2004-2005, 30 238, nr. 1 (koninklijke boodschap)
- Kamerstukken II 2004-2005, 30 238, nr. 2 (voorstel van wet)
- Kamerstukken II 2004-2005, 30 238, nr. 3 (memorie van toelichting)
- Kamerstukken II 2005-2006, 30 238, nr. 4 (nota van verbetering)
- Kamerstukken II 2005-2006, 30 238, nr. 5 (nota van wijziging)
- Kamerstukken II 2005-2006, 30 238, nr. 6 (verslag)
- Kamerstukken II 2005-2006, 30 238, nr. 7 (nota n.a.v. het verslag)
- Kamerstukken II 2005-2006, 30 238, nr. 8 (tweede nota van wijziging)
- Kamerstukken II 2005-2006, 30 238, nr. 9 (amendement-Omtzigt)
- Kamerstukken II 2005-2006, 30 238, nr. 10 (amendement-Omtzigt)
- Kamerstukken II 2005-2006, 30 238, nr. 11 (motie-Noorman-den Uyl)
- Handelingen II 2005-2006, blz. 1701-1708
- Handelingen II 2005-2006, blz. 1748-1749
- Kamerstukken I 2005-2006, 30 238, A (gewijzigd voorstel van wet)
- Kamerstukken I 2005-2006, 30 238, B (eindverslag)
- Handelingen I 2005-2006, blz. 553-554

 

 

 

WET van 22 december 2005, Stb. 2005, 708, tot wijziging van een aantal socialeverzekeringswetten en enige andere wetten (Verzamelwet sociale verzekeringen 2006). Inwerkingtreding: 1 januari 2006 (Stb. 2005, 709).

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
     Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is enkele correcties en andere wijzigingen aan te brengen in een aantal socialeverzekeringswetten, met name in verband met de inwerkingtreding van de Wet financiering sociale verzekeringen en de Wet van 23 december 2004 tot wijziging van enkele socialeverzekeringswetten en enige andere wetten in verband met het aanbrengen van enige vereenvoudigingen (Stb. 2004, 728) en de intrekking van de Coördinatiewet Sociale Verzekering alsmede dat het wenselijk is enige wijzigingen aan te brengen in de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen in verband met vereenvoudiging en deregulering en in verband hiermee in enige andere wetten;
     Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

 

 

Art. I. Wijziging van de Algemene Kinderbijslagwet  [MvT]
De Algemene Kinderbijslagwet wordt als volgt gewijzigd:
A. [MvT]
Artikel 7, tweede lid, onderdeel b, komt te luiden:
b. als rechtstreeks en medisch vast te stellen gevolg van ziekte of gebreken niet in staat is om 55% te verdienen van hetgeen een lichamelijk en geestelijk gezond kind, dat overigens in gelijke omstandigheden verkeert, kan verdienen en daartoe gedurende een periode van meer dan zes maanden niet in staat is geweest of naar verwachting zal zijn; of.
B. [MvT]
Het zesde en zevende lid van artikel 17a komen te luiden:
-6. Voor zover de boete nog niet is geïnd, vervalt zij door het overlijden van degene aan wie zij is opgelegd.
-7. Bij algemene maatregel van bestuur worden nadere regels gesteld met betrekking tot het eerste en het tweede lid.
C.
In artikel 17g, derde lid, wordt "Wet op de Arbeidsongeschiktheidsverzekering" vervangen door "Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering" en wordt "Landelijk instituut sociale verzekeringen" vervangen door: Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen.

 

Art. II. Wijziging van de Algemene nabestaandenwet
De Algemene nabestaandenwet wordt als volgt gewijzigd:
A. [MvT]
Het zesde en zevende lid van artikel 39 komen te luiden:
-6. Voor zover de boete nog niet is geïnd, vervalt zij door het overlijden van degene aan wie zij is opgelegd.
-7. Bij algemene maatregel van bestuur worden nadere regels gesteld met betrekking tot het eerste en het tweede lid.
B.
In artikel 45, derde lid, wordt "Wet op de Arbeidsongeschiktheidsverzekering" vervangen door: Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering.
C.
In artikel 63 vervalt de aanduiding "-1." voor de tekst.

 

Art. III. Wijziging van de Algemene Ouderdomswet  [MvT]
De Algemene Ouderdomswet wordt als volgt gewijzigd:
A. [MvT]
Het zesde en zevende lid van artikel 17c komen te luiden:

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.