MEMORIE VAN TOELICHTING (bewerkt)

Parlementaire behandeling:
- Kamerstukken II 2005-2006, 30 318, nr. 1 (koninklijke boodschap)
- Kamerstukken II 2005-2006, 30 318, nr. 2 (voorstel van wet)
- Kamerstukken II 2005-2006, 30 318, nr. 3 (memorie van toelichting)
- Kamerstukken II 2005-2006, 30 318, nr. 4 (nader rapport)
- Kamerstukken II 2005-2006, 30 318, nr. 5 (nota van verbetering)
- Kamerstukken II 2005-2006, 30 318, nr. 6 (nota van wijziging)
- Kamerstukken II 2005-2006, 30 318, nr. 7 (verslag)
- Kamerstukken II 2005-2006, 30 318, nr. 8 (tweede nota van verbetering)
- Kamerstukken II 2005-2006, 30 318, nr. 9 (nota n.a.v. het verslag)
- Kamerstukken II 2005-2006, 30 318, nr. 10 (tweede nota van wijziging)
- Kamerstukken II 2005-2006, 30 318, nr. 11 (amendement-Bussemaker)
- Kamerstukken II 2005-2006, 30 318, nr. 12 (brief Minister van SZW)
- Handelingen II 2005-2006, blz. 1708-1711
- Handelingen II 2005-2006, blz. 1748
- Kamerstukken I 2005-2006, 30 318, A (gewijzigd voorstel van wet)
- Kamerstukken I 2005-2006, 30 318, B (verslag)
- Kamerstukken I 2005-2006, 30 318, C (nota n.a.v. het verslag)
- Kamerstukken I 2005-2006, 30 318, D (brief Minister van SZW)
- Handelingen I 2005-2006, blz. 618-624

 

 

 

WET van 22 december 2005, Stb. 2005, 710, tot aanpassing van en verbeteringen in diverse wetten in verband met de invoering van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen alsmede enkele andere correcties (Aanpassings- en verzamelwet Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen). Inwerkingtreding: 29 december 2005 (Stb. 2005, 711).

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
     Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is diverse wetten aan te passen en te verbeteren in verband met de invoering van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen;
     Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

 

 

HOOFDSTUK  1

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

 

Art. I. Algemene Kinderbijslagwet  [MvT]
In artikel 3, tweede lid, van de Algemene Kinderbijslagwet vervalt de zinsnede "en luchtvaartuigen".

 

Art. II. Algemene nabestaandenwet  [MvT]
In artikel 7, tweede lid, van de Algemene nabestaandenwet vervalt de zinsnede "en luchtvaartuigen".

 

Art. III. Algemene Ouderdomswet  [MvT]
In artikel 3, tweede lid, van de Algemene Ouderdomswet vervalt de zinsnede "en luchtvaartuigen".

 

Art. IV. Arbeidsomstandighedenwet 1998  [MvT]
In artikel 3a, tweede lid, van de Arbeidsomstandighedenwet 1998 wordt "artikel 63, eerste lid, van die" vervangen door: artikel 63, eerste lid, van die wet.

 

Art. IVa. Toeslagenwet
Artikel 20 van de Toeslagenwet wordt als volgt gewijzigd:
1. In het eerste lid vervalt "aan ยน degene die aanspraak maakt op een toeslag, of zijn wettelijke vertegenwoordiger".
2. In het tweede lid wordt "indien degene die aanspraak heeft gemaakt op een toeslag, of zijn wettelijke vertegenwoordiger" vervangen door: indien degene van wie wordt teruggevorderd.

1. Volgens de redactie dient "aan" te worden vervangen door: van.

 

Art. V. Werkloosheidswet  [MvT]
De Werkloosheidswet wordt als volgt gewijzigd:
A. [MvT]
Artikel 1 wordt als volgt gewijzigd:
1. Onderdeel c komt te luiden:

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.