Door gebruik te maken van deze website gaat u akkoord met de cookies voor Google-advertenties. Meer info.

 
 

 

St-AB.nl

 

 

 
     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

  
vorige

Geschiedenis socialezekerheidswetten

 

AANPASSINGS-  EN  VERZAMELWET  WET  WERK  EN  INKOMEN  NAAR  ARBEIDSVERMOGEN

Versie 22 december 2005

 

 

 

 
Parlementaire behandeling:
Kamerstukken II 2005-2006, 30 318.
Handelingen II 2005-2006, blz. 1708-1711, 1748-1748
Kamerstukken I 2005-2006, 30 318 (A, B, C).
Handelingen I 2005-2006, blz. 618-624.

MEMORIE VAN TOELICHTING

 

 

WET van 22 december 2005, Stb. 2005, 710, tot aanpassing van en verbeteringen in diverse wetten in verband met de invoering van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen alsmede enkele andere correcties (Aanpassings- en verzamelwet Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen). Inwerkingtreding: 29 december 2005 (Stb. 2005, 711).

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
     Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is diverse wetten aan te passen en te verbeteren in verband met de invoering van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen;
     Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

 

 

HOOFDSTUK  1

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

 

Art. I. Algemene Kinderbijslagwet  [MvT]
In artikel 3, tweede lid, van de Algemene Kinderbijslagwet vervalt de zinsnede "en luchtvaartuigen".

 

Art. II. Algemene nabestaandenwet  [MvT]
In artikel 7, tweede lid, van de Algemene nabestaandenwet vervalt de zinsnede "en luchtvaartuigen".

 

Art. III. Algemene Ouderdomswet  [MvT]
In artikel 3, tweede lid, van de Algemene Ouderdomswet vervalt de zinsnede "en luchtvaartuigen".

 

Art. IV. Arbeidsomstandighedenwet 1998  [MvT]
In artikel 3a, tweede lid, van de Arbeidsomstandighedenwet 1998 wordt "artikel 63, eerste lid, van die" vervangen door: artikel 63, eerste lid, van die wet.

 

Art. IVa. Toeslagenwet
Artikel 20 van de Toeslagenwet wordt als volgt gewijzigd:
1. In het eerste lid vervalt "aan degene die aanspraak maakt op een toeslag, of zijn wettelijke vertegenwoordiger".
2. In het tweede lid wordt "indien degene die aanspraak heeft gemaakt op een toeslag, of zijn wettelijke vertegenwoordiger" vervangen door: indien degene van wie wordt teruggevorderd.

1. Volgens de redactie dient "aan" te worden vervangen door: van.

 

Art. V. Werkloosheidswet  [MvT]
De Werkloosheidswet wordt als volgt gewijzigd:
A.
[MvT]
Artikel 1 wordt als volgt gewijzigd:
1. Onderdeel c komt te luiden:

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees van 123recht beschikbaar. Bekijk de vele extra's van 123recht en ontvang
80% korting op het eerste abonnementsjaar. Klik hier. 

 

 

 

 

 

 

                                          

 

    
 

x

   

home | geschiedenis | sz-wetten | overige wetten | zoeken | volgende

Copyright Stichting Adviesgroep Bestuursrecht. Alle rechten voorbehouden.
x