MEMORIE VAN TOELICHTING (bewerkt)

Parlementaire behandeling:
- Kamerstukken II 2004-2005, 30 223, nr. 1 (koninklijke boodschap)
- Kamerstukken II 2004-2005, 30 223, nr. 2 (voorstel van wet)
- Kamerstukken II 2004-2005, 30 223, nr. 3 (memorie van toelichting)
- Kamerstukken II 2004-2005, 30 223, nr. 4 (nader rapport)
- Kamerstukken II 2005-2006, 30 223, nr. 5 (verslag)
- Kamerstukken II 2005-2006, 30 223, nr. 6 (nota n.a.v. het verslag)
- Handelingen II 2005-2006, blz. 1233
- Kamerstukken I 2005-2006, 30 223, A (voorlopig verslag)
- Kamerstukken I 2005-2006, 30 223, B (memorie van antwoord)
- Kamerstukken I 2005-2006, 30 223, C (eindverslag)
- Handelingen I 2005-2006, blz. 553-554

 

 

 

WET van 22 december 2005, Stb. 2005, 718, houdende wijziging van enige socialeverzekeringswetten in verband met de beëindiging van de verzekeringsplicht van in het buitenland wonende uitkeringsgerechtigden. Inwerkingtreding: 1 januari 2006 (Stb. 2005, 719).

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
     Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is om in alle gevallen de verzekeringsplicht voor de sociale verzekeringen van in het buitenland wonende uitkeringsgerechtigden te laten vervallen;
     Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

 

 

Art. I. Wijziging van de Ziektewet  [MvT]
Artikel 8a van de Ziektewet wordt als volgt gewijzigd:
1. Voor de tekst wordt de aanduiding "-1." geplaatst.
2. Er wordt een lid toegevoegd, luidende:
-2. Het eerste lid is niet van toepassing op diegene die niet in Nederland woont.

 

Art. II. Wijziging van de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering  [MvT]
Artikel 7b van de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering wordt als volgt gewijzigd:
1. Voor de tekst wordt de aanduiding "-1." geplaatst.
2. Er wordt een lid toegevoegd, luidende:

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.