MEMORIE VAN TOELICHTING (bewerkt)

Parlementaire behandeling:
- Kamerstukken II 2003-2004, 29 738, nr. 1 (koninklijke boodschap)
- Kamerstukken II 2003-2004, 29 738, nr. 2 (voorstel van wet)
- Kamerstukken II 2003-2004, 29 738, nr. 3 (memorie van toelichting)
- Kamerstukken II 2003-2004, 29 738, nr. 4 (advies RvS en nader rapport)
- Kamerstukken II 2004-2005, 29 738, nr. 5 (verslag)
- Kamerstukken II 2004-2005, 29 738, nr. 6 (brief Minister van SZW)
- Kamerstukken II 2004-2005, 29 738, nr. 7 (nota n.a.v. het verslag)
- Kamerstukken II 2004-2005, 29 738, nr. 8 (nota van wijziging)
- Kamerstukken II 2004-2005, 29 738, nr. 9 (amendement-Noorman-den Uyl c.s.)
- Kamerstukken II 2004-2005, 29 738, nr. 10 (amendement-Noorman-den Uyl c.s.)
- Kamerstukken II 2004-2005, 29 738, nr. 11 (brief Minister van SZW)
- Kamerstukken II 2004-2005, 29 738, nr. 12 (tweede nota van wijziging)
- Kamerstukken II 2004-2005, 29 738, nr. 13 (brief Minister van SZW)
- Kamerstukken II 2004-2005, 29 738, nr. 14 (brief Minister-President, Minister van AZ)
- Kamerstukken II 2005-2006, 29 738, nr. 15 (brief Minister van SZW)
- Kamerstukken II 2005-2006, 29 738, nr. 16 (derde nota van wijziging)
- Kamerstukken II 2005-2006, 29 738, nr. 17 (brief Minister van SZW)
- Kamerstukken II 2005-2006, 29 738, nr. 18 (vierde nota van wijziging)
- Kamerstukken II 2005-2006, 29 738, nr. 19 (motie-Noorman-den Uyl en Van Gent)
- Kamerstukken II 2005-2006, 29 738, nr. 20 (motie-Noorman-den Uyl)
- Kamerstukken II 2005-2006, 29 738, nr. 21 (motie-De Wit)
- Kamerstukken II 2005-2006, 29 738, nr. 22 (motie-De Wit en Noorman-den Uyl)
- Kamerstukken II 2005-2006, 29 738, nr. 23 (motie-De Wit)
- Kamerstukken II 2005-2006, 29 738, nr. 23 (brief Minister van SZW)
- Kamerstukken II 2005-2006, 29 738, nr. 24 (motie-Verburg c.s.)
- Kamerstukken II 2005-2006, 29 738, nr. 25 (motie-Van Gent)
- Kamerstukken II 2005-2006, 29 738, nr. 26 (motie-Varela)
- Kamerstukken II 2005-2006, 29 738, nr. 27 (motie-Ko┼čer Kaya en Weekers)
- Kamerstukken II 2005-2006, 29 738, nr. 28 (motie-Noorman-den Uyl c.s.)
- Handelingen II 2004-2005, blz. 3480-3489
- Handelingen II 2004-2005, blz. 3490-3497
- Handelingen II 2005-2006, blz. 2848-2872
- Handelingen II 2005-2006, blz. 2891-2910
- Handelingen II 2005-2006, blz. 2911-2928
- Handelingen II 2005-2006, blz. 3050-3051
- Handelingen II 2005-2006, blz. 3052-3053
- Kamerstukken I 2005-2006, 29 738, A (gewijzigd voorstel van wet)
- Kamerstukken I 2005-2006, 29 738, B (voorlopig verslag)
- Kamerstukken I 2005-2006, 29 738, C (memorie van antwoord)
- Kamerstukken I 2005-2006, 29 738, D (eindverslag)
- Handelingen I 2005-2006, blz. 1103-1109

 

 

 

WET van 30 maart 2006, Stb. 2006, 167, tot wijziging van de Werkloosheidswet en enige andere wetten in verband met aanscherping van de wekeneis. Inwerkingtreding: 1 april 2006 (Stb. 2006, 168).

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
     Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is de instroom in de Werkloosheidswet te beperken door de toetredingsvoorwaarden voor het recht op uitkering aan te scherpen;
     Zo is het dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

 

 

Art. I. Wijziging van de Werkloosheidswet  [MvT]
De Werkloosheidswet wordt als volgt gewijzigd:
A. [MvT]
Artikel 17, onderdeel a, komt te luiden:
a. in 36 weken onmiddellijk voorafgaande aan de eerste dag van werkloosheid in ten minste 26 weken als werknemer arbeid heeft verricht;.
B. [MvT + bis]
Artikel 17a wordt als volgt gewijzigd:
1. In het eerste lid wordt "39" vervangen door: 36.
2. Het derde lid komt te luiden:

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.