Parlementaire behandeling:
Kamerstukken II 2002-2003, 28 726.
Handelingen II 2003-2004, blz. 4017-4035, 4036-4049, 4091-4091.
Kamerstukken I 2003-2004, 28 726 (A, B); 2004-2005, 28 726 (C, D, E); 2005-2006, 28 726 (F).
Handelingen I 2004-2005, blz. 435-459, 568-573; 2005-2006, blz. 929-943, 961-962.

 

 

WET van 16 maart 2006, Stb. 2006, 170, tot verandering in de Grondwet, strekkende tot wijziging van de bepalingen inzake het onderwijs. Inwerkingtreding: 6 april 2006.

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
     Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat de Wet van 27 maart 2002 (Stb. 2002, 171) heeft verklaard dat er grond bestaat het daarbij vastgestelde voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet van de bepalingen inzake het onderwijs;
     Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

 

 

Art. I.
De Grondwet ondergaat de in de artikel II omschreven veranderingen.

 

Art. II.
Artikel 23, vierde lid, van de Grondwet wordt als volgt gewijzigd:

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.