MEMORIE VAN TOELICHTING (bewerkt)

Parlementaire behandeling:
- Kamerstukken II 2005-2006, 30 444, nr. 1 (koninklijke boodschap)
- Kamerstukken II 2005-2006, 30 444, nr. 2 (voorstel van wet)
- Kamerstukken II 2005-2006, 30 444, nr. 3 (memorie van toelichting)
- Kamerstukken II 2005-2006, 30 444, nr. 4 (advies RvS en nader rapport)
- Kamerstukken II 2005-2006, 30 444, nr. 5 (verslag)
- Handelingen II 2005-2006, blz. 3791
- Kamerstukken I 2005-2006, 30 444, A (eindverslag)
- Handelingen I 2005-2006, blz. 1171

 

 

 

WET van 13 april 2006, Stb. 2006, 223, tot intrekking en wijziging van diverse wetten en een besluit op het terrein van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Inwerkingtreding: 10 mei 2006 (Stb. 2006, 224).

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
     Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is een aantal uitgewerkte of overbodige wetten in te trekken;
     Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

 

 

Art. I. Intrekking wetten op het terrein van het arbeidsmarktbeleid en de bijstand  [MvT]
De volgende wetten worden ingetrokken:
a. Wet van 26 juni 1991 tot wijziging van de Algemene Bijstandswet en daarop rustende nadere regelgeving in verband met decentralisatie van de bijzondere bijstand en vergroting van de mogelijkheden om met behoud van uitkering deel te nemen aan scholing en opleidingen (Stb. 1991, 337); [MvT]
b. Wet van 24 september 1992 tot wijziging van de Algemene Bijstandswet en de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers in verband met wijziging van de bijstandsuitkeringen voor bepaalde groepen personen jonger dan 27 jaar (Stb. 1992, 516); [MvT]
c. Wet van 2 december 1993 tot wijziging van de Wet Sociale Werkvoorziening en de Wet toezicht verzekeringsbedrijf, alsmede verlening van een wettelijke machtiging ingevolge de Comptabiliteitswet 1976 (maatregelen betreffende de sociale werkvoorziening in verband met de totstandkoming van een pensioenfonds, een fonds voor de aanvullende oudedagsvoorziening en een fonds voor vrijwillig vervroegde uittreding, taakstelling extern adviesorgaan en voorzieningen die bijdragen tot optimale benutting van arbeidsplaatsen) (Stb. 1993, 649); [MvT]
d. Wet van 29 september 1994, houdende verlenging van de werkingsduur van enkele onderdelen van de Wet van 28 september 1988, Stb. 1988, 440 (verlenging van het experiment budgetfinanciering, decentralisatie en deregulering van de Wet Sociale Werkvoorziening) (Stb. 1994, 730); [MvT]
e. Wet van 21 december 1994 tot wijziging van de Wet ter bevordering van de werkgelegenheid voor werkzoekenden die zeer langdurig werkloos zijn (Stb. 1994, 960); [MvT]
f. Wet van 19 december 1996 tot verlenging van de werkingsduur van enkele onderdelen van de Wet van 28 september 1988, Stb. 1988, 440 (verlenging van het experiment budgetfinanciering, decentralisatie en deregulering van de Wet Sociale Werkvoorziening) (Stb. 1996, 664); [MvT]
g. Wet van 24 december 1997 tot wijziging van de Algemene bijstandswet in verband met de voortgang van de bestrijding van armoede en sociale uitsluiting (Stb. 1997, 791); [MvT]
h. Wet van 9 april 1998 tot wijziging van de Wet bevordering evenredige arbeidsdeelname allochtonen in verband met het vergroten van de effectiviteit van de wet (Wet stimulering arbeidsdeelname minderheden) (Stb. 1998, 241). [MvT]

 

Art. II. Intrekking wetten op het terrein van de arbeidsomstandigheden  [MvT]
De volgende wetten worden ingetrokken:

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.