BESLUIT van 12 mei 2006, Stb. 2006, 268, houdende het tijdstip van inwerkingtreding van de artikelen 49 tot en met 91 en 97 van de Reconstructiewet concentratiegebieden en van het Besluit herverkaveling reconstructie concentratiegebieden

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Op de voordracht van Onze Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van 8 mei 2006, nr. TRCJZ/2006/1324, Directie Juridische Zaken;
     Gelet op artikel 99 van de Reconstructiewet concentratiegebieden en artikel 32 van het Besluit herverkaveling reconstructie concentratiegebieden;

     Hebben goedgevonden en verstaan:

 

 

Enig artikel.
Met ingang van

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.